1. อาคารบริการ 1
 2. อาคารบริการ 2
 3. อาคารบริหาร
 4. อาคารวิชาการ 1
 5. อาคารวิชาการ 2
 6. อาคารบรรณสาร
 7. อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
 8. อาคารสัมมนา 1
 9. อาคารสัมมนา 2
 10. อาคารวิชาการ 3
 1. อาคารพิทยพัฒน์
 2. อาคารวิทยทัศน์
 3. อาคารอเนกนิทัศน์
 4. อาคารบริภัณฑ์ และศูนย์หนังสือ มสธ.
 5. อาคารตรีศร
 6. อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์
 7. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7
 8. อาคารสุโขสโมสร
 9. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา