line decor
line decor

 

 


    
รางวัล และ การยกย่อง
รางวัลความเป็นเลิศ
ปี 2538 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัล AWARD OF EXCELLENCE จาก THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR DISTANCE EDUCATION และ THE COMMONWEALTH OF LEARNING ในประเภทสถาบันที่มีความเป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษาทางไกล โดยคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทั้งหมด 79 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับ รางวัลนี้ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจเป็นเลิศ ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาการ พัฒนาเทคนิคด้านการเรียน การสอนทางไกล และการสนับสนุนการศึกษาทางไกลในระดับ ประเทศและระดับภูมิภาค
รางวัลการบริหารดีเด่นแห่งเอเชีย
THE ASIAN MANAGEMENT AWARD ปี 2536 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัล THE ASIAN MANAGEMENT AWARD สาขาการพัฒนาการบริหารดีเด่น จาก THE ASIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับองค์การ หรือบริษัทที่มีผลงานการบริหารดีเด่น ในด้าน ต่าง ๆ จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย การคัดเลือกหน่วยงานที่จะได้รับรางวัล การพัฒนาการบริหารดีเด่นนี้ จะพิจารณาหน่วยงานหรือ องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร และมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาทั้งจากการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ทางการบริหาร
รางวัลสังข์เงิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลสังข์เงิน ประจำปี 2527 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการประชาสัมพันธ์ สาขาการศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการสอนทางไกลสมบูรณ์แบบแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ประยุกต์เทคโนโลยีทางสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ มาใช้ในการจัดการศึกษาถึงบ้าน และบริการถึงตัว เป็นผลให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสของการศึกษา ในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึงทุกท้องถิ่นในประเทศไทย
รางวัลเมขลา
รางวัลเมขลาประจำปี 2535 รายการ กฎหมายเพื่อประชาชน รายการกฎหมายเพื่อประชาชน เป็นรายการโทรทัศน์ เพื่อบริการสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลเมขลา ประจำปี 2535 ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่ง ประเทศไทย
รางวัลเมขลาประจำปี 2545  รายการ เวลา มสธ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัล “ผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์” หรือรางวัล “เมขลา” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2545 จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาดีเด่น คือ รายการ เวลามสธ.ซึ่งเป็นรายการที่เน้นสื่อสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เป็นข่าวสารความรู้ และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ศิลปวัฒนธรรม การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เป็นต้น รายการเวลามสธ. ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประจำปี 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลเหรียญทอง การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “Hello and Goodbye”  จากส่วนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
รางวัลดีเด่น ในการผลิตงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ประจำปี 2544-2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้รับรางวัลในการผลิตงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544-2545 ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยสถาบันการศึกษา  ชุดการสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การฟัง การพูด เรื่อง “Getting Around and Hello and Goodbye”  ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
รางวัลสุริยศศิธร
รางวัลสุริยศศิธร  เป็นรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดการประกวด ปฏิทินตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศได้ส่งปฏิทินประกวด เป็นประจำทุกปี ปี พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัล “สุริยศศิธร”  ชนะเลิศ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด ของดีเมืองอุดรฯ ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัล “สุริยศศิธร” ชนะเลิศ ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ "ชุด ๗๐ ปี ความรักของพระปกเกล้าฯ" โดยมีนายธนิต แสงประดับ
หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ออกแบบ
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน พิธีมอบรางวัลให้กับมหาวิทยาลัยฯ

 

  

 

 
 
           

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
Comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th

 

หน้าหลัก :: Home