ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้

 
 
     ค่าใช้จ่าย  
รายการค่าใช้จ่าย
การลงทะเบียนเรียน
1 ชุดวิชา (บาท)
2 ชุดวิชา (บาท)
3 ชุดวิชา (บาท)
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)
800
800
800
2. ค่าบำรุงการศึกษา
500
500
500
3. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลา
ของการเป็นนักศึกษา
(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)
100
100
100
4. ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา *
1,000
2,000
3,000
รวมค่าใช้จ่าย
2,400
3,400
4,400

หมายเหตุ* ค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาแต่ละชุดวิชาจะแตกต่างกันโปรดตรวจสอบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้จากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ปีการศึกษา 2556
  

 
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาศึกษา 4 เดือน

 
 
     ค่าใช้จ่าย  
  • ชุดวิชาละ 1,100 บาท (ยกเว้นชุดวิชาที่มีค่าวัสดุการศึกษาเพิ่ม)

  • รายวิชา 1,200 บาท มี รายวิชา ดังนี้
    • ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1
    • ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2

  • เรียนซ้ำชุดวิชาและรายวิชาเดิม ชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท
    (ยกเว้นเป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนต้องชำระเต็มจำนวน)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  

 

Last updated : 14-Jan-2015 10:54 AM
© 2002-2012
Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.