นานาทัศนะที่มีต่อ มสธ.

 
 
      
 
 
เส้นทางของนักพัฒนาสังคม
เหตุจึงเลือกเรียน มสธ.

  ได้เลือกสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
แต่ตัดสินใจเลือกเรียนที่ มสธ.
ด้วยเหตุผลสำคัญคือมีเอกสารการสอน
ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่และยังมีเทป
(อ่านต่อ) ? ? ?

 

 
 
 
 
ศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ มสธ.

   ศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การจัดการศึกษาของมสธ....
อีกมุมมองจากในรั้ววังสุโขทัย
 (อ่านต่อ) ? ? ?

 
 
 
 
มุมมองจากศิษย์เก่าที่เชื่อมั่นใน มสธ.

         ดิฉันรู้จักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จาก ทีวี และวิทยุ (อ่านต่อ) ? ? ?

 
 

 

 

     

Last updated : 19-Jan-2012 11:08 AM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.