บริการห้องสมุด

     บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบรรณสารสนเทศ โดยมีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดบริการสารสนเทศรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ เข้ามาจัดการในภารกิจหลักของห้องสมุดและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนินงานเพื่อสามารถให้บริการผู้ใช้ ได้ครอบคลุมตลอดเวลา รวมทั้งได้ร่วมมือกับห้องสมุดและหน่วยงานภายนอกอื่นจัดบริการห้องสมุดร่วมกัน เพื่อทำให้ ห้องสมุดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใน 2 ระดับ ดังนี้

 
1. ระดับมหาวิทยาลัย
     สำนักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดกลาง มีที่ทำการอยู่ที่ มหาวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรี จัดหาสารสนเทศทุกประเภททั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อดิจิทัล เพื่อให้บริการทั้งที่ส่วนกลางและผ่านเครือข่ายการให้บริการห้องสมุดสาขา ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย อุดรธานี ลำปาง จันทบุรี ยะลา และนครนายก ทั้งนี้จัดให้มีฐานข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศ ที่ให้บริการในห้องสมุดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ บริการนำส่งเอกสาร ให้นักศึกษาทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ บริการยืมระหว่างกัน (reciprocal borrowing) กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศด้วย
2. ระดับท้องถิ่น
     มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เป็นบริการห้องสมุดระดับจังหวัด ปัจจุบันมีมุม มสธ. 90 แห่ง ตั้งอยู่ในห้องสมุดหน่วยงานต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
 
- มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองทุกจังหวัด 75 แห่ง
 
- มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือ ห้องสมุดประชาชนบางเขน ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ และห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม
  - มุม มสธ. ในหอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
 
- มุม มสธ. ในเรือนจำ/ทัณฑสถานจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางบางขวาง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางธัญบุรี เรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงราย เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองไผ่ และเรือนจำกลางลำปาง
     โดยศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มสธ.” จะเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการสื่อการศึกษาต่างๆ ได้แก่ เอกสารการสอนพร้อมแบบฝึกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยผลิต หนังสืออ่านประกอบชุดวิชา หนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดีและความรู้ต่างๆ และสื่อซีดีเสียง/MP3 การเข้าถึงสารสนเทศและบริการห้องสมุดต่างๆ สามารถเข้าใช้ที่ http://library.stou.ac.th
   

 

 

Last updated : 28-Aug-2012 4:25 PM
© 2002-2012 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.