บริการสอบ
 
1.การสอบ
- ศูนย์สอบ
     เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีศูนย์สอบในแต่ละจังหวัดอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ปัจจุบันในหลายจังหวัดมีมากกว่าหนึ่งศูนย์สอบ สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังมหาวิทยาลัยประสานงานกับกรมราชฑัณท์และจัดศูนย์สอบให้ในเรือนจำ โดยมีบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด และบุคลากรมหาวิทยาลัยประสานงานกำกับดูแลการสอบ
     นักศึกษามสธ.ที่อยู่ในต่างประเทศสามารถที่จะสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลในประเทศนั้นๆ 

- ตารางสอบ
     มสธ.จัดการสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยให้แล้วเสร็จภายในสองวัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเดินทางมาสอบได้โดยไม่ต้องทิ้งงาน หรือหน้าที่ประจำของแต่ละคนเป้นเวลานาน การสอบไล่จะมีขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาคการศึกษา

- ผลการสอบ
     ประมาณ 30-45 วันหลังจากการสอบ สำนักงานทะเบียนและวัดผลจะส่งผลการสอบให้กับนักศึกษาทุกคนทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถตรวจผลการสอบด้วยตนเองได้ ดังนี้ :
     ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
     - โทร. 02-982-9633, 02-504-7799
     - ธนาคารกรุงไทย โทร.1551
     - โทร. 02-900-9009

     ระบบ Internet
     - www.stou.ac.th - ปริญญาตรี - ประกาศผลการสอบ
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
  - การประเมินผล ปริญญาโท

       มหาวิทยาลัยประเมินผลการเรียนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้

 • งานที่ได้รับมอบหมาย
 • การสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
 • การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร แผน ก. และการสอบประมวลความรู้และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร แผน ข.
 • การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
- การวัดผลการศึกษา ปริญญาโท

       การวัดผลการศึกษาชุดวิชาปกติ

 • การวัดผลการศึกษาชุดวิชาปกติให้ใชอักษรระดับคะแนน ดังนี้

 • ระดับคะแนน คะแนน
  A 4
  B+ 3.5
  B 3
  C+ 2.5
  C 2
  D 1
  F 0
   
  นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในชุดวิชานั้น
 
  ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่นดังต่อไปนี้
  I (Incomplete)
  - การประเมินผลไม่สมบูรณ์ (เนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร)
  P (Passed) - สอบผ่านสำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
  U (Unsatisfactory) - สอบไม่ผ่านสำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
  W (Withdrawn)
  - การยกเลิกใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  การวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 • การสอบวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระใช้เกณฑ์ตัดสินผลสอบด้วยสัญลักษณ์ P และ U
 • P (Passed) - สอบผ่าน
  U (Unsatisfactory) - สอบไม่ผ่าน
 
- การประเมินผลการศึกษา ปริญญาตรี
     มหาวิทยาลัยประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการสอบไล่ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่สอบผ่านจะต้องมีผลการสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำหรับชุดวิชาที่มีภาคปฏิบัติ  สาขาวิชาจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม

-
เกณฑ์การวัดผลการศึกษา ปริญญาตรี
     มหาวิทยาลัยวัดผลการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยอิงเกณฑ์ มีระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน ความหมาย ระดับคะแนน
H เกียรตินิยม ร้อยละ 76 ขึ้นไป
S ผ่าน ร้อยละ 60 - 75
U ไม่ผ่าน น้อยกว่าร้อยละ 60
I ไม่สมบูรณ์  
 
  มหาวิทยาลัยจะคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านเฉพาะชุดวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น  นักศึกษาที่สอบผ่านในระดับ H  มีค่า 4.00   และระดับ S มีค่า 2.30
 
   

 

 

Last updated : 29-Aug-2012 11:52 AM
© 2002-2012 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.