ศูนย์บริการการศึกษา

     มหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วประเทศ ในลักษณะที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และศูนย์บริการการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 
1. ระดับมหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.“ เป็นเครือข่าย ซึ่งจัดตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการสื่อการศึกษาและบริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจใฝ่รู้โดยทั่วไปรวม 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
2. ศูนย์บริการการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
     มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานต่างๆ อนุญาตให้จัดตั้ง ”ศูนย์บริการการศึกษา” เพื่อบริการการศึกษาให้กับนักศึกษาในท้องถิ่น ดังนี้
 
- ศูนย์บริการการศึกษาภาค เป็นศูนย์บริการการศึกษาระดับภูมิภาคที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนภูมิภาค โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการการสอนเสริม สรรหาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่สอนเสริมเฉพาะในภาคที่รับผิดชอบจัดสนามสอบ ให้คำปรึกษา และแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และให้บริการข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 
- ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด เป็นศูนย์บริการการศึกษาประจำท้องถิ่นที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดสถานที่ ที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา การสอนเสริม การสอบ การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นแหล่งบริการข่าวสารและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรงอีกด้วย
 
- ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เป็นศูนย์บริการการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ ของสาขาวิชาเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาเฉพาะอย่าง เช่น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ สำนักงานเกษตรประจำภาค และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจขึ้น ณ โรงพยาบาลหรือวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเสริมความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง ฝึกปฏิบัติภาคสนามเฉพาะวิชา ทั้งยังเป็นแหล่งกลางในการสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนเสริม
   

 

 

Last updated : 25-Sep-2012 2:56 PM
© 2002-2012 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.