ระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษา
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆ เรียกว่า ระบบการศึกษา
ทางไกล นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้

 
 • ศึกษาจาก “สื่อหลัก” ที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ
  ซีดีเสียง ประจำชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดี หรือซีดีมัลติมิเดียประจำชุดวิชา (บางชุดวิชา)
  และวัสดุการศึกษาอื่นๆ

 • ศึกษาจาก “สื่อเสริม” รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา
  กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV 8) นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถรับฟัง รับชมรายการได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.stou.ac.th
  คลิกที่ STOU Online

 • เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำจังหวัดทั่วประเทศ

 • ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากวัสดุการศึกษาอื่นๆ ณ มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด

 • ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้า และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   

 


 

     

Last updated : 19-Jan-2012 11:10 AM
© 2002-2012 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.