หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQเอกสารประกอบการบรรยาย
ที่ประชุมสัมมนาระดมสมอง เรื่อง "การพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ....... 
และจัดทำกรอบข้อบังคับ มสธ." ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 ณ. จังหวัดเพชรบุรี

Adobe-PDF-Document-icon.png   "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบนวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง"
           โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน   
             
Adobe-PDF-Document-icon.png   "การเตรียมความพร้อมของ มสธ. ภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
          โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
                  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Adobe-PDF-Document-icon.png  ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
         ร่าง 6.1 (ปรับแก้จากรองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร  
         จากที่ประชุมสัมมนาระดมสมอง เรื่อง "การพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ....... 
         และจัดทำกรอบข้อบังคับ มสธ."ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 ณ. จังหวัดเพชรบุรี)หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างพรบ มสธ. พ.ศ. ... หรือกระบวนการ การดำเนินงาน
เพื่อให้ มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
ท่านสามารถฝากข้อคำถามได้ที่ E-mail : Kittikorn.Mua@stou.ac.th  
Last Updated 5/7/2559 15:06:01
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login