หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQ

1. พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

        1.1   พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         1.2   พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล

        1.3   พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        1.4   พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        1.5   พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

        1.6   พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

         1.7    พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         1.8    พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ตัวอย่างร่างพระราชบัญญัติในกำกับของรัฐ

        2.1   -ร่าง- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ...

         2.2    -ร่าง- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ พ.ศ. ...

 

 

 

 

 

Last Updated 21/6/2559 15:49:22
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login