หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQ

4.1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

       4.1.1   คำสั่ง คณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน ฯ  Adobe-PDF-Document-icon.png

       4.1.2   คำสั่ง ครั้งที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับระบบบริหารงาน ฯ 

 
4.2.  การจัดเสวนา
 
4.3.   การประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1
 
4.4.   การประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2
       4.4.2     การประชุมและรับฟังความคิดเห็น โดย รศ.ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
 
 
 
 
Last Updated 21/6/2559 15:53:29
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login