หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQ

6. เปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ร่าง 5-ร่าง 6) V.3

        6.1 เปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ร่าง 5-ร่าง 6) V.3 เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558

      6.2 เปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ร่าง 5-ร่าง 6) V.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558

     6.3 ปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ร่าง 5-ร่าง 6) V.1ร่าง 5 เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 14 พ.ค. 58 ร่าง 6 คือ เอกสารที่ปรับแก้วันที่ 22 พค. 58

ตารางเปรียบเทียบ การระดมสมองร่าง 6.1 ที่ชะอำ

 

 

Last Updated 21/6/2559 16:00:49
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login