หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQ
ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...

 8.1 ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ... 
            Adobe-PDF-Document-icon.pngร่าง 1 (ปรับแก้จากคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฯ
                     วันที่ 24 มีนาคม 2558)

            Adobe-PDF-Document-icon.pngร่าง 2 (ปรับตามมติที่ประชุมประสานนโยบาย วันที่ 8 เมษายน 2558)

      Adobe-PDF-Document-icon.pngร่าง 3 (ปรับแก้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                     พ.ศ. ...  วันที่ 17 เมษายน 2558)

    Adobe-PDF-Document-icon.pngร่าง 4 (ปรับแก้ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  วันที่ 21 เมษายน 2558)

    Adobe-PDF-Document-icon.pngร่าง 5 (ปรับแก้ตามมติที่ประชุมประสานนโยบาย  วันที่ 22 เมษายน 2558)

      
Adobe-PDF-Document-icon.pngสรุปประเด็นข้อคำถามจากประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ค. 58
Adobe-PDF-Document-icon.pngสรุปประเด็นข้อคำถามจากประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 เม.ย. 58
Last Updated 21/6/2559 16:02:36
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login