หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQ

 1. Adobe-PDF-Document-icon.png พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521

  

2. (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...

                    2.1 ร่าง (1)    พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ... 

                    2.2 ร่าง (2)    พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ... 


 

 
Last Updated 21/6/2559 15:41:43
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login