หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQ

5.  รายชื่อกลุ่มการระดมสมอง

     5.1    รายชื่อกลุ่มที่ 1

     5.2    รายชื่อกลุ่มที่ 2

     5.3   รายชื่อกลุ่มที่ 3

     5.4   รายชื่อกลุ่มที่ 4

     5.5  รายชื่อกลุ่มที่ 5

     5.6  รายชื่อกลุ่มที่ 6

     5.7  รายชื่อกลุ่มที่ 7

     5.8  รายชื่อกลุ่มที่ 8

Last Updated 21/6/2559 15:55:58
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login