หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQ
ข่าวโครงการ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .... ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558  ใน วาไรตี้สุดสัปดาห์ 
 news.jpgข่าวโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”  เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ใน วาไรตี้สุดสัปดาห์ 
10488193_650678195024364_2181582034648767312_n.jpg
Last Updated 20/5/2558 16:03:49
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login