หน้าหลัก
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2. ความเป็นมาของการปรับสภาพ มสธ. ในอดีตที่ผ่านมา
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้าง ฯ
5. การระดมสมองของคณะทำงาน ฯ ต่อร่าง พรบ. พ.ศ. … (จังหวัดเพชรบุรี)
6. ผลการดำเนินงานปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...
7. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
8. เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ
9. FAQ
11111.jpg
11112.jpg
11113.jpg
11114.jpg
11115.jpg

  Adobe-PDF-Document-icon.pngสรุปรายงานผลการศึกษาระบบการบริหารงานและโครงสร้างเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ (ปี 2555)
        โดยคณะผู้รับผิดชอบยกร่างระบบต่างๆ ทั้ง 4 คณะ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับระบบ
การบริหารงานและโครงสร้าง มสธ. เพื่อรองรับการเป็นนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปี 2552  

Last Updated 12/5/2559 13:20:40
Sukhothai Thammathirat Open University
Pakkret, Nonthaburi, Thailand

Copyright Sukhothai Thammathirat Open University
login