การบริการ


E-Service

• ระบบบริการสารสนเทศ มสธ.

STOUnet/Internet
STOU Mail
VPN

• VPN การใช้เครือข่ายสารสนเทศจากภายนอก มสธ.

ฝึกอบรม

• หลักสูตรฝึกอบรมสำนักคอมพิวเตอร์

กองทุน

• กองทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารและวิชาการ