|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

  มีหลักสูตร 1 ระดับ 3 หลักสูตร คือ
  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553-TQF)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
  3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558-TQF)
 
e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ใบแทรก
 
หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/Home/applystou/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Public Health Program)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ ส.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.P.H.
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และวุฒิการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพนั้นๆ

 
วุฒิการศึกษา
 
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล ) ซึ่งรับจากมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากมัธยมศึกษาตอนต้นและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี [เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย สำเร็จการศึกษาก่อนปี 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือปีที่ 1] หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน โสตทัศนศึกษาโสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ที่มิใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเคียง และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 หรือ
 
8.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า หรือ
 
9.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า หรือ
 
10.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ) หรือ
 
11.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า หรือ
 
12.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า หรือ
 
13.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญาหรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ) หรือสูงกว่า
           
         

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  อักษรย่อ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Occupational Health and Safety)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า* (อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน โปรดตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับนักศึกษาใหม่จากสำนักทะเบียนและวัดผล/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
 
7.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ
 
8.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ
 
9.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ
 
10.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือ
 
11.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิต
           หมายเหตุ 1) ผู้สมัครตามข้อ 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
    2) ผู้สมัครตามข้อ 2.-11. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
    3) ผู้สมัครตามข้อ 1. ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกน ดังนี้
    - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ 10151 ไทยศึกษา
    - หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ 54118 ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
    4) ผู้สมัครตามข้อ 2.-5. ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกน ดังนี้
    - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
    - หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับการยกเว้นชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 1 ชุดวิชา
    5) ผู้สมัครตามข้อ 6.-7. ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกน ดังน๊็
    - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
    - หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับการยกเว้นชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 1 ชุดวิชา
    6) ผู้สมัครตามข้อ 8. ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกน ดังนี้
    - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
    - หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับการยกเว้นชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 1 ชุดวิชา
    7) ผู้สมัครตามข้อ 9.-11. ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกน ดังนี้
    - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ 10151 ไทยศึกษา
    - หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ 54118 ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ และได้รับการยกเว้นชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 1 ชุดวิชา
             
           

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
(Bachelor of Thai Traditional Medicine Program)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  อักษรย่อ พท.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Thai Traditional Medicine
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.TM.
     
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม .6) หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์หรือสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสูงกว่า หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่าปริญญาตรี หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่ทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า
     
     หมายเหตุ 1) ผู้สมัครตามข้อ 1 และข้อ 4 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้รับการศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนดต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด
    2) ผู้สมัครตามข้อ 2-4 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมหาวิทยาลัยอาจเทียบความรู้และเทียบประสบการณ์ให้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี
    3) ผู้สมัครตามข้อ 1-4 ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย หรือการผดุงครรภ์ไทย หรือเภสัชกรรมไทย จะได้รับการยกเว้นชุดวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด
    4) ผู้สมัครตามข้อ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะได้รับการยกเว้นชุดวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด
    5) ผู้สมัครตามข้อ 1-4 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทยเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยศาลพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่สภาวิชาชีพฯ เห็นว่าอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็น โรคที่สภาวิชาชีพฯ ประกาศกำหนดว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
    6) ผู้สมัครตามข้อ 1-4 ต้องไม่เป็นโรคซึ่งต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ดังนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษ สุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นที่สภาวิชาชีพฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 
   
      
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 170884 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 4-February-2021; 9:20 AM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.