กำหนดการสอบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และผู้สมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก   
  
update 17/12/2564

 จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537