กำหนดการสอบและสนามสอบ สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 19/12/2564

 


จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537