กำหนดการสอบออนไลน์ การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112 (รหัสรุ่น 631) และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 113 (รหัสรุ่น 632)

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 23/08/2564

 


จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537