กำหนดการสอบออนไลน์
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114 (รหัสรุ่น 633)

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 18/08/2564

 

 

 
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537