กำหนดการสอบ สนามสอบ และการสอบออนไลน์ สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 26/01/2566

 

แนวปฏิบัติตนในการเข้าสอบออนไลน์ สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651
 
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537