กำหนดการสอบออนไลน์ และสนามสอบ สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกแผนการศึกษา ก1 และ แผนการศึกษา ก2 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 118 รหัสรุ่น 643

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 21/06/2565

 
รายละเอียดกำหนดเวลาการเข้าทดสอบการสอบออนไลน์เสมือนจริง สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกแผนการศึกษา ก1 และ แผนการศึกษา ก2 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 118 รหัสรุ่น 643

 
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537