กำหนดการสอบและสนามสอบ
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112 (รหัสรุ่น 631)

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 02/04/2564

 

 

 
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537