กำหนดการสอบออนไลน์
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633 และรุ่นที่ 115 รหัสรุ่น 634

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 20/11/2564

 

 


 
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537