กำหนดการสอบสนามสอบ
กำหนดการสอบสนามสอบและการสอบออนไลน์ สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 123 รหัสรุ่น 654


กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 26/10/2566

 


จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537