กำหนดการสอบสนามสอบ
ซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิศษ ปีการศึกษา 2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 119 รหัสรุ่น 644

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 31/10/2565

 จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537