งานวิเทศสัมพันธ์
 

 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์มวิเทศสัมพันธ์
1. IF 01 ขอความอนุเคราะห์รับรองแขกชาวต่างประเทศ
2. IF 02 ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มการเสนอโครงการและขอใช้งบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์
1. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
2. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติการขอใช้งบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์และประมาณการค่าใช้จ่าย
2.1 เจรจาธุรกิความร่วมมือ
2.2 เข้าร่วมประชุมสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาบรรยาย
3. แบบฟอร์มการเขียนรายงาน
4. แนวปฏิบัติการติดตามรายงานและการประเมิน
5. เกณฑ์การใช้งบประมาณวิเทศสัมพันธ์
6. แบบฟอร์มบันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.1 แบบฟอร์มบันทึกทำหนังสือเดินทางราชการ
6.2 แบบฟอร์มบันทึกทำหนังสือนำขอวีซ่า
6.3 แบบฟอร์มบันทึกหนังสือนำเพื่อขอรับบัตรโดยสารเครื่องบิน
6.4 แบบฟอร์มบันทึกขอใช้บริการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

- เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับภาษาอังกฤษ (STOU Brochure)
- รายงานกองทุน มสธ. 12 ปี 2561
- ระเบียบการจอดรถของมหาวิทยาลัย