ตรวจสอบสถานะผู้นำเสนอผลงาน

ค้นหา


ลำดับที่ชื่อชื่อผลงานสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1 นางสาว ตัสนีม ทับคำคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/7/2565
2 นางสาว ชวนิดา สุวานิชแผนบริหารโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก และการเขียนไม่ได้แบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน3/8/2565
3 นางสาว กุลณัฐ - ศรีทองคำผลของการใช้เทคนิคการจำคำศัพท์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/8/2565
4 นาย มนวรรธน์ ภาส ชื่นแดงผลของการให้ Chitosan และ salicylic acid (SA) ต่อการเติบโตของต้นกล้าพืชกระท่อมสายพันธุ์ก้านแดงอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/8/2565
5 นางสาว พจนีย์ รักเรืองรองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ในอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว10/8/2565
6 นางสาว ลาวรรณ ศรีสูงเนินการศึกษาสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์เป็นพี่เลี้ยง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว18/8/2565
7 นาย ชลธิศ ไพจิตร การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะอาการป่วยเรื้อรังสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหา นครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว19/8/2565
8 นางสาว นันทิภา แก้วลี ลาวรรณพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูเสริมน้ำมะตูมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว19/8/2565
9 นาย พระมหาทองสา สิงธนูการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีโดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว24/8/2565
10 นาย ทัชพงษ์ ปิ่นแก้วการพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว24/8/2565
12345678910...