ตรวจสอบสถานะผู้นำเสนอผลงาน

ค้นหา


ลำดับที่ชื่อชื่อผลงานสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1 นาย Vuong Le Ngocโครงสร้างเปรียบเทียบของสำนวนที่เกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้าในภาษาเวียดนามอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน7/8/2566
2 นาง สหัสา พลนิลการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว9/8/2566
3 นางสาว Cherish Romina Prajitno“การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นในการลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาของชาวเอเชียในประเทศไทย”อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว9/8/2566
4 นางสาว Khin Nguwah Htooการศึกษาประสิทธิภาพของครีมสารสกัดจากเมล็ดดอกคำฝอย 5% (Carthamus tinctorius L) ต่อการลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว9/8/2566
5 นางสาว อัจฉรา - สุขกลั่นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในการเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว10/8/2566
6 นางสาว อัจฉราพร แย้มเหม็นการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว15/8/2566
7 นาย คม กันชูลีการพัฒนานิทรรศการเสมือน เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว16/8/2566
8 นาง สุรีนาถ ครองสุขการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว17/8/2566
9 นางสาว รัตติกาล เหล่าเสนาความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการใช้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองหัวทะเล ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว18/8/2566
10 นาย ณัฐวุฒิ จิตราประสิทธิผลของการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลำ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว18/8/2566
12345678910...