ลำดับที่ชื่อชื่อผลงานสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1นางสาว กัลยารัตน์ เทพประสิทธิ์มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกในที่ทำงานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว22/7/2564
2นางสาว ณัฐโสภิณ ทองประไพการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องฉลากโภชนาการ ศึกษากรณี ฉลากสัญญาณไฟจราจรอาหารอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/7/2564
3นางสาว ธีราพร อ่ำเจริญ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานและการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/7/2564
4นางสาว จุฑาทิพย์ - สร้วงสุวรรณสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/8/2564
6นาย ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณการประยุกต์เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการเข้า – ออกยานพาหนะ (แก้ไข ตามข้อกำหนดการเตรียมบทความ)อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/8/2564
7นาย โยธี เปล่งขำการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/8/2564
8นาย ปารเมศ อักษรดีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว9/8/2564
9นางสาว ศันสนีย์ เกิดบุญมี การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว10/8/2564
10นาย กัมปนาท - คูศิริรัตน์ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันซูมคลาวด์มิตติ้งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว12/8/2564
11นางสาว มะลิ - ยุบลพริ้งแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว12/8/2564
12นางสาว นิษา - จรณโยธินการใช้สื่อทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว12/8/2564
13นางสาว พัดชา อะตะนิตย์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว13/8/2564
14นางสาว นรารัตน์ - หมานจันทร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว13/8/2564
15นาย พชร สายปาระปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์วิถีใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว13/8/2564
16นางสาว มยุรี - เดชพิชัยการยอมรับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกรในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว15/8/2564
17นาย บัณฑิต หอมเกษการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพื่อสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว15/8/2564
18นาย ภัทรฉัตร มณีฉายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของนักบินไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว15/8/2564
19นางสาว เสวิกุล นุ่นเกลี้ยงการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว16/8/2564
20นาง อารีย์ รี สวนแก้วการยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว16/8/2564
21นางสาว สุภิญญา - ทองพัฒน์การยอมรับการปลูกข้าวนาโยนเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว18/8/2564
22นางสาว นิติภรณ์ - เกตุแก้วการยอมรับการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราก่อนระยะเปิดกรีด ของเกษตรกรในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว18/8/2564
23นางสาว เอกภาวี - ขัติครุฑผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว19/8/2564
24นางสาว ธีรดา เขียวแดงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว20/8/2564
25นางสาว นารีรัตน์ เหลือสมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว20/8/2564
26นางสาว สหัสชา - เหมยบัวรูปแบบบ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว21/8/2564
27นาง สุทัสสา ลายลักษณ์ความสัมพันธ์เชิงสังคมและอำนาจของคนในท้องถิ่น ผ่านนวนิยายเรื่องเขาชื่อกานต์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว21/8/2564
28นาง สุทัสสา ลายลักษณ์ความสัมพันธ์เชิงสังคมและอำนาจของคนในท้องถิ่นผ่านนวนิยายรื่องเขาชื่อกานต์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว21/8/2564
29นางสาว ศตพร หาญชนะการส่งเสริมการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งของเกษตรกร ในจังหวัดมหาสารคามอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว22/8/2564
30นางสาว สุดารัตน์ ตุงควารการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทย จังหวัดตราด ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธนาคารหรือกฎเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับอย่างถูกต้อง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว22/8/2564
31นาง วิภาภรณ์ วิภาภรณ์ วิเศษวงษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนิเทศภายในกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว23/8/2564
32นาย ปราโมทย์ ปุ่นปานการสอบสวนนอกราชอาณาจักร กรณีศึกษาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว23/8/2564
33นางสาว วรินญา โลศิริผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว23/8/2564
34นาง ปาณิสรา หนองดีการพิจารณาคดีระบบไต่สวน : ศึกษากรณีความเหมาะสมในการนำมาใช้กับคดีอาญา ที่กล่าวหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว23/8/2564
35นาย ชาย หมอยาการประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายในงานก่อสร้าง กรณีศึกษางานก่อสร้างร้านค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว25/8/2564
36นาย ปราโมทย์ ปุ่นปานการสอบสวนนอกราชอาณาจักร กรณีศึกษาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว25/8/2564
37นางสาว สุวัจนา พูลสวัสดิ์การยอมรับการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว25/8/2564
38นางสาว ชวนชม มงคลธวัชแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/8/2564
39นาย ศักดิ์ดา ร่มรุกข์การส่งเสริมการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานของเกษตรกรในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/8/2564
40นาง บัณฑิตา ภูมิปัญญานำสกุลมาตรการทางกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แม่น้ำในประเทศไทย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/8/2564
41นาย สวัสดิ์ กุลประดิษฐบทบาทของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ม.ล.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
42นาย สิปปนนท์ เชาวลิตการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมายฟอกเงินภายใต้หลักสุจริต : ศึกษาเฉพาะกรณีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
43นาย อรรถสิทธิ์ คำหล้าการจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างงานโครงสร้าง และถอดปริมาณวัสดุงานโครงสร้าง โดยซอฟต์แวร์ปรอตาสตรัคเจอร์ สำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคารอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
44นาง เยาวรี - จันทนวงษ์แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
45นางสาว เพชรรัตน์ วงค์ธานีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
46นางสาว กัณฐมณี ตุ้ยเตียมการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
47นาย ทัตเทพ หนูสุข ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้ทางเดินเท้าและทางเดินเท้ายกระดับ ระหว่างสถานีสยามและสถานีชิดลมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
48นางสาว รัชดาภรณ์ - มังคราชปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 กับผู้ชุมนุมสาธารณะอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
49นาย สาธิต ธรรมขันทาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสร้างสื่อแอนิเมชันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
50นางสาว อรวรรณ ฮกยินดีแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน27/8/2564
51นางสาว สุภัค ไชยโยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังของเกษตรกร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2564
52นางสาว ช่อทิพย์ โกมลวาทินปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/8/2564
53นางสาว กรภัทร แซ่ฟู้การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรปลูกยางพารา อำเภอกันตัง จังหวัดตรังอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/8/2564
54นาย ปิยวัช ชัยศรีการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย ในตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/8/2564
55นาย อามัด สาและเนาะการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน28/8/2564
56นางสาว รัสมิ์ณิศา พันธวงศ์แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/8/2564
57นาย สราวุธ ชลหาญการส่งเสริมการผลิตทุเรียนพื้นเมืองคุณภาพของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/8/2564
58นางสาว พรรัตน์ มุ่ยละมัยบทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา วิเคราะห์ตามร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว29/8/2564
59นางสาว นฤมล อำพรแนวทางการส่งเสริมการผลิตมะม่วงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว29/8/2564
60นาย อนุวัฒน์ สุทธการการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของเกษตรกร ในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว29/8/2564
61นาย นัทวุฒิ อินทรรุจิกุลผลของวัสดุเพาะและวิธีการเพาะชำที่มีต่อการงอกของเมล็ดหวายฝาดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว29/8/2564
62นาง Patcharee Rinraksaผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการบ่อขยะครบวงจรของเทศบาล ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยองอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว29/8/2564
63นางสาว เมตตา บำรุงรักษ์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการทำงานด้านดิจิทัลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
64นาย อรรควุฒิ - รัตนโยธินมาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีแก่ผู้เสพยาเสพติดให้โทษซ้ำอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
65นางสาว ณิชกานต์ วระศิษฐ์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับชมเนื้อหาโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ของประชาชนวัยรุ่นเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
66นาง ณัฐพร สุขคำปาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม ในตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
67นาง ฐิตินันท์ - มาลามผลของการประคบเย็นร่วมกับการทำ Active management of third stage of labour เพื่อลดปริมาณการสูญเสียเลือดหลังคลอดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
68นางสาว ซื่อเฟิ่ง เฉินความสัมพันธ์ระหว่างการรับชมกับความพึงพอใจต่อรายการ Tian Tian Xiang Shang (天天向上) ทางสถานีโทรทัศน์หูหนานของประชาชน ในเขตเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
69นางสาว นันทิตา - ดูเบย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ ของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
70นาย สุวฤทธิ์ - นันทรักษ์ชัยกุล การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสตรีมมิง แบบบอกรับเป็นสมาชิกทาง Netflix ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
71นางสาว กรนิภา - สุวรรณศักดิ์ระบบสืบค้นข้อมูลด้วยฐานความรู้ออนโทโลยีสำหรับโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
72นาย ณัฐวุฒิ ทับแผลงลักษณะโครงสร้างเต้านมและการคัดเลือกแม่โคสาวลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน ของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คพัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
73นางสาว กิตติยา โฮซินการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการผลิตข้าวของเกษตรกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
74นาย เอกนรินทร์ - วิชชาธรความต้องการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
75นาย เอกนรินทร์ - วิชชาธรความต้องการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
76นางสาว วิภาดา สุขเขียวโมบายแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อสาธิตการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายในฟิตเนสอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
77นางสาว เกษศณี พรมมีการส่งเสริมการควบคุมศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2564
78นางสาว อรุณรัตน์ บุญคำประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน กลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิต ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
79นางสาว จรรย์อมล หรี่จาการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตามบทบาทการส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
80นาง พิรุฬห์วัลย์ อิ่มอ่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
81นางสาว สุดารัตน์ ตุงควารการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทย จังหวัดตราด ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธนาคารหรือกฎเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับอย่างถูกต้องอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
82นาง ปวีณา ยงยืนการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการดินของเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
83นางสาว มญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์การพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตอ้อย อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
84นาย ปิยะวัฒน์ ทองแท่งใหญ่สื่ออินโฟกราฟิกการอารักขาพืชที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
85นาย เอกลักษณ์ สายด้วงการจัดการความขัดเเย้ง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
86นางสาว จิรนันท์ นนทะนำแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
87นางสาว ณิชศิภา ชาวนาฟางปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
88นางสาว จิราวรรณ คงจันทร์การส่งเสริมการผลิตมังคุดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร ในตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
89นางสาว ทวีพร เขียวแก้วผลของการเข้าร่วมโครงการบางระกำ โมเดล ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
90นาย พิสิษฐ์ พานิชแนวทางการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ ซุปเปอร์ พด.9 เพื่อปรับปรุงดินของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
91นางสาว ศิริรัตน์ เวชสิทธิ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดของเกษตรกร ในตำบลท่าหลวงอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
92นาง เสาวลักษณ์ น้อยอุทัยการประเมินประสิทธิผลการให้บริการด้านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
93นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ดีการส่งเสริมการผลิตมะลิลาของเกษตรกร อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
94นางสาว สุจิตรา - สหายมิตรความต้องการการส่งเสริมการผลิตกล้วยน้ำว้าของเกษตรกรในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
95นาย ธนทัต อินทชิตแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
96นาย ศุภมิตร ส่องแสงจันทร์แนวทางการส่งเสริมการผลิตมะม่วงพันธุ์ขายตึกของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
97นางสาว ยุวรี - ละโพธิ์ผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน ในอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
98นาง สุจิตรา - วิเศษการการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2564
99นางสาว พิมพ์มาดา ไชยสุนีย์การสร้างและการครองอำนาจทางการเมืองของนายกลยุทธ ฉายแสงอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
100นาย วีรณัฐ ลียากาศความต้องการการส่งเสริมการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
101นาง นิภารัตน์ ตระกูลพงษ์ความต้องการการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการดิน ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
102นาย สืบแสง แสงทองการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
103นางสาว อาทิตยา อินต๊ะตานความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
104นาย สุรเชษฐ์ จำพันธุ์การส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
105นางสาว กัญชลิกา บุญภิบาลความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
106นางสาว ชัชนา อุทุมภาแนวทางการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
107นาย ไพศาล แก้วบุตรดีแนวทางพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
108นาง จิดาภา - เอี่ยมวงษ์แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
109นางสาว สุพรทิพย์ - ยมศรีเคนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยี เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
110นางสาว สุพรทิพย์ - ยมศรีเคนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยี เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
111นางสาว กัญญศร สังข์ตรีเศียรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
112นางสาว กัญญศร สังข์ตรีเศียรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
113นางสาว ยสวดี โค้วคาศัยการบังคับหลักประกันทางธุรกิจ กรณีสิทธิเรียกร้อง ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
114นาย ยุทธนา นาคคำแนวทางการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
115นาย ยุทธนา นาคคำแนวทางการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2564
116นาง วิกัณตา ช่วยนุกูลการส่งเสริมการผลิตมังคุดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร ในอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
117นาย อภิวัฒน์ จตุรัสแนวทางการผลิตข้าวหอมมะลิตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
118นางสาว พรภัทร - เกษาพรการพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมในการจัดการความปลอดภัยบนระบบสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
119นาย วิษณุ เบิรด์ วิตเสถียรเนื้อหาและลักษณะการแต่งกายของแนวเพลงฮิปฮอปส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ Gen Z ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
120นาง จิตรทิวา เหลืองวิเศษความต้องการการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการดินเพื่อผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
121นาย สวัสดิ์ กุลประดิษฐบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
122นางสาว สมัญญา กฐินทองปัจจัยในการเลือกอ่านนวนิยายชายรักชายที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับเรื่องเพศของสาววายในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
123นางสาว พัณณิตา ฤทธิเรืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานร้านอาหาร บาร์บีคิวพลาซ่าของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
124นางสาว กุลริสา อากาศวิภาตพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการชื่นชอบศิลปินเกาหลีของแฟนคลับชาวไทย ในเขต กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
125นางสาว ณัฐสุดา บุญอรณะอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงของโครงการ Amazing ไทยเท่ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศของ GEN Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
126นางสาว อทิตยา มณีดุลย์การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลองกองตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
127นาง ศิริลักษณ์ ศิริลักษณ์ ยะโสธรความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
128นางสาว ภิญญาพัชญ์ อรรคฮาตศรีปัญหาในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อการลงทุนในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
129นาย ชญาภา พัฒนะพรหมการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
130นางสาว สุนีย์ พลายแก้วการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการดำเนินการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
131นาย พงษ์ศักดิ์ - แก้วศรีผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อความสูงและขนาดทรงพุ่มของต้นคริสต์มาสพันธุ์พิงก์ภูเรืออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
132นาย วสันต์ ธรรมสอนการยอมรับการผลิตลำไยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
133นางสาว ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การภาคเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
134นางสาว พัชรภรณ์ - เมธาจีรเวชการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
135นางสาว ทักษญา - หมอกบัวพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อความชื่นชอบซีรี่ส์วายเรื่อง เพราะเราคู่กัน ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
136นางสาว เสาวคนธ์ อาจปักษามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมกำกับดูแลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
137นาย วรวรรธน์ - วิมลอุดมสิทธิ์ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบันเทิงย่านเอกมัยของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
138นางสาว ณิชารีย์ โสภาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ HAPPY SUNDAYอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
139นาย ปฏิภาณ - สมบัติบูรณ์การส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกรอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
140นาย สมรักษ์ สื่อสกุลการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
141นาย จ่าอากาศตรี ไพโชค คงสุทธิการจัดการหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
142นางสาว กาญจนา - สุจริตการส่งเสริมการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
143นาย อัฐวรรธน์ น้ำใจเย็นสิทธิชุมชนกับพลวัตการจัดการทรัพยากร : ศึกษากรณีความขัดแย้งจากการขุดลอกคลองบุษบงค์ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
144นางสาว รัตนาภรณ์ ไทยพูการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
145นาย ภูเบศ อุทัยวัฒนานนท์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยรายวิชาที่ทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีรีไทร์การศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
146นาย กฤษฎา ยาใจการพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดรุ่น 2021 ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
147นางสาว พัชรี ศรีโมราการส่งเสริมการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาของเกษตรกรในตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
148นางสาว ยสวดี โค้วคาศัยการบังคับหลักประกันทางธุรกิจ กรณีสิทธิเรียกร้อง ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
149นางสาว สกาวรัตน์ ผลประสาทการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
150นางสาว ธิติยา บูรณถาวรสม-อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
151นาย เจษฎาพร เพ็งจันทร์การพัฒนาแบบวัดทักษะการฝึกหัดโขนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
152นาย จีรวุฒิ พานิชอำนวยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
153นาย ณรงค์กฤช ดิสปรีชาการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
154นาย วิศรุต สายบุญช่วยแนวทางการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
155นางสาว จิตตินันท์ ชาติทองสุขการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้ง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
156นางสาว นัฐทิยา - มงคลปัจจัยภาพลักษณ์ของนักแสดงซีรีส์วายที่มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มแฟนคลับในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
157นางสาว ปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
158นาย คณิต หินอ่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย: กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
159นาย สุนทรวัฒน์ - ธนวัฒนนันทโชติการใช้และความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์การเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
160นางสาว ดวงพร นันทิกะการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
161นาย รัตนพล คุ้มภัยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
162นางสาว ปิยพร ลีลาวิลาสชัยการกำหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
163นางสาว ศุภวรรณ ชาภู่พวงแนวทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
164นางสาว ศุภิดา บุญนุชการผลิตกาแฟโรบัสต้าคุณภาพและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรในจังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
165นาย ชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทกการพัฒนาแบบจำลองศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
166นางสาว พรพิมล ทวีเศรษฐปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในยางพาราของเกษตรกรตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2564
167นาง สุธีมนัส สุวรรณมาลย์การใช้สื่อสังคมในการส่งเสริมการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
168นางสาว ชลธิชา ดวงอำไพศึกษาผลกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะนาวที่มีผลต่อคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสเเละสีของน้ำมะนาวอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
169นาง สสินา - ปิ๊บกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
170นางสาว ภีมสินี - รัตน์อ่อนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ แบบสปอร์ต (SUV) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
171นางสาว สุภา สุภา ออมจิตรการส่งเสริมการจัดการดินเพื่อการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
172นาย ฐาปนัท - แผ่นพงษ์แนวทางส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข18 ของเกษตรกร ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
173นางสาว สุชาดา ถิ่นวงษ์แยปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยวิธีผสมผสาน ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
174นางสาว มัณฑณา พานนาแนวทางส่งเสริมการผลิตผักตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
175นาย อัฐวรรธน์ น้ำใจเย็นสิทธิชุมชนกับพลวัตการจัดการทรัพยากร : ศึกษากรณีความขัดแย้งจากการขุดลอกคลองบุษบงค์ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
176นางสาว รุ่งฤดี อารีรัตน์การส่งเสริมการผลิตผักตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
177นางสาว ธิติยา บูรณถาวรสมSurveillance of Human Bocavirus in Recycled Water, Sewage Sludge, and Bivalve Shellfish Samplesอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
178นางสาว ฉัตรฑิพร เลขะวัฒนะการพัฒนาศักยภาพในการผลิตหอมแดงด้วยระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรบ้านหมัด ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
179นาย ปรวัฒน์ สีฟูมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
180นาย กฤษณุชา สรรเสริญแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการประเภทธุรกิจงานบริการด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
181นางสาว ฉัตรฑิพร เลขะวัฒนะการพัฒนาศักยภาพในการผลิตหอมแดงด้วยระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรบ้านหมัด ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
182นาย คมวิทย์ ปรีชาแนวการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
183นางสาว จิตติมา วงษ์หนองหว้าการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน EU Regulation 834/07 และมาตรฐาน NOP-USDA Organic Standards ของนายทวี มานุช จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
184นางสาว เพ็ญนภา - กุลมงคลการส่งเสริมการขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
185นาง สสินา ปิ๊บกลางปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
186นางสาว นิลธิตา ฟรอมชัยภูมิการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร ในการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
187นาง วณิชนันท์ สระทองครืนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกร ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
188นางสาว จิราพร รักชาติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมจับคู่และแบบเกมเรียงลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
189นางสาว รวิสรา นาคีรักษ์การส่งเสริมการจัดการตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
190นางสาว ชลธิชา ช้างคำสำรวจความสามารถการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
191นางสาว เอื้องฟ้า สุจารีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ TPR เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
192นางสาว สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
193นางสาว ขวัญชนก กุลพัฒน์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวแต่กำเนิดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
194นางสาว นิสาพร ด้วงสุขแนวทางการส่งเสริมการลดการเผาอ้อยของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
195นาง กนิษฐา กรวยทองการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
196นาย ปราบ จันทนวงษ์ ปัญหาหนี้สินและการจัดการหนี้สินของครอบครัวนายทหารชั้นประทวน ในหน่วยงาน แห่งหนึ่งของกองทัพไทย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
197นางสาว สายพิรุณ ละคร สายพิรุณ ละครการศึกษาผลการใช้สมุนไพรพอกเข่าเพื่อลดอาการปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
198นาย กิตติ - วงษ์สมบูรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
199นางสาว หทัยรัตน์ ยิ้วเหี้ยงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
200นางสาว ฐิติพร ไชยมงคลการจัดการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดลำพูนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
201นางสาว จิราพร รักชาติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมจับคู่และแบบเกมเรียงลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
202นางสาว ขวัญชนก กุลพัฒน์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวแต่กำเนิดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
203นาย กิตติ - วงษ์สมบูรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
204นาย ชาญกิต เขียวนิล ชาญกิต เขียวนิลประสิทธิผลของการนวดด้วยน้ำมันลูกประคบและน้ำมันไพล ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ของผู้มารับบริการ ในคลินิกการแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
205นาง สุพัตรา ทีนาคะ-อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน3/9/2564
206นางสาว surin buriไทยอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน3/9/2564
207นางสาว จำรัส ศรีลือการใช้สารสนเทศเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
208นาย มานิต สิงห์โคตรการพัฒนาเครื่องมืออัดก้อนวัสดุปลูกพืชสำเร็จรูปอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
209นางสาว สุวภรณ์ อาญาพิทักษ์การใช้สารสนเทศเพื่อการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
210นาง ณัฐวรรณ - แสงสวีผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 20000 – 1303 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564
211นางสาว ปารดา ปอย ลิมปยารยะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และการออกแบบเพื่อมวลชน: กรณีศึกษา ขนุนทอดปรุงรสอบกรอบ จังหวัดระยองอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2564