ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย

ลำดับที่ชื่อ - สกุลกลุ่มวันที่
1นาย วิทยา - องค์วิริยะพันธ์กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์23/7/2565
2นาย ธนกฤต - หงษ์ทองกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์24/7/2565
3นาย เทพอมร - ประยูรชาญกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25/7/2565
4นาย คฑาวุธ แม็ค แขนนอกกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30/7/2565
5นาย ภาณุเดช - จริยฐิตินันท์กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์5/8/2565
6นาย วรพชร - จันทร์ขันตีกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์16/8/2565
7นางสาว ณัชทิชา - วงศาโรจน์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ16/8/2565
8นาย ชลธิศ ทอม ไพจิตรกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์19/8/2565
9นาย ธรรมรัตน์ - ปนสูงเนินกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30/8/2565
10นางสาว สุวพิชชา - เรืองสงครามกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ31/8/2565
1234