ลำดับที่ชื่อ - สกุลกลุ่มวันที่
1นาย เทพอมร ประยูรชาญกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี21/7/2564
2นางสาว ศิริรัตน์ จำแนกสารกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25/7/2564