ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย

ลำดับที่ชื่อ - สกุลกลุ่มวันที่
1นาง พัทธนันท์ - พุทธิมากลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์8/7/2566
2นาย อภิชาติ​ . อนันต​ชัย​สิทธิ์​กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์17/7/2566
3นาย เทพอมร - ประยูรชาญกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์19/7/2566
4นาย บูรชาติ - ศิริเป็งกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์19/7/2566
5นาง ณัฏฐพัชร์ - ภักดิ์ชัยภูมิกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์28/7/2566
6นาย ภาสวิชญ์ - ลครราชกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5/8/2566
7นางสาว วทันยา - คุ่ยเขียวอื่นๆ6/8/2566
8นางสาว พลอยสวย - หวังจุลกลางกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์6/8/2566
9นางสาว พลอยสวย - หวังจุลกลางกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์6/8/2566
10นางสาว จุฑารัตน์ จุฑารัตน์ เสรีวัตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ10/8/2566
1234