คลิปนำเสนอผลงานของผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกลอิงสมรรถนะด้านเทคนิคทางยุทธวิธี
สำหรับหัวหน้างานป้องกันปราบปรามของสถานีตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจตนเองของคนพิการ

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การสื่อสารภายในตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษากับการขายบริการทางเพศ