กำหนดการ
วันฝึกซ้อมย่อย

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับ
การฝึกซ้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อม
ของผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด

กำหนดการ
วันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และ
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด

ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักเกณฑ์การเข้ารับปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด

วีดิทัศน์
แสดงขั้นตอนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

วีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด