การสมัครเรียน มสธ.

นานาทัศนะที่มีต่อ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้

รายการค่าใช้จ่าย
การลงทะเบียนเรียน
1 ชุดวิชา
2 ชุดวิชา
3 ชุดวิชา
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)
800 บาท
800 บาท
800 บาท
2. ค่าบำรุงการศึกษา
500 บาท
500 บาท
500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)
100 บาท
100 บาท
100 บาท
4. ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา *
1,000 บาท
2,000
3,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย
2,400 บาท
3,400 บาท
4,400 บาท

หมายเหตุ* ค่าชุดวิชาและค่าวัสดุการศึกษาแต่ละชุดวิชาจะแตกต่างกันโปรดตรวจสอบรายละเอียด ค่าใช้จ่ายของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้จากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา โดยประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาศึกษา 4 เดือน

  • ชุดวิชาละ 1,100 บาท (ยกเว้นชุดวิชาที่มีค่าวัสดุการศึกษาเพิ่ม)

  • รายวิชา 1,200 บาท มี รายวิชา ดังนี้
    • ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1
    • ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2

  • เรียนซ้ำชุดวิชาและรายวิชาเดิม ชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท (ยกเว้นเป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนต้องชำระเต็มจำนวน)

:: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University.