เกี่ยวกับ มสธ.

ความเป็นมา

ความเป็นมา

แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามที่รัฐบาลจะขยายโอกาส เพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา แก่ประชาชนให้มากที่สุด ...

เพิ่มเติม...

สัญลักษณ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สัญลักษณ์
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • ตราประจำมหาวิทยาลัย
 • ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
 • สีประจำมหาวิทยาลัย
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 • ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
รางวัล การยกย่อง

รางวัล และการยกย่อง

 • รางวัลความเป็นเลิศ
 • รางวัลการบริหารดีเด่นแห่งเอเชีย
 • รางวัลสังข์เงิน
 • รางวัลเมขลา
 • รางวัลเหรียญทอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • รางวัลสุริยศศิธร
การบริหาร

การบริหาร และบุคลากร

 • การแบ่งส่วนราชการ
 • โครงสร้างการบริหาร
 • สภามหาวิทยาลัย
 • สภาวิชาการ
 • คณะผู้บริหาร
 • บุคลากร

Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University.