การสมัครเรียน มสธ.

ระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษา ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆ เรียกว่าระบบการศึกษา ทางไกล นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้

  • ศึกษาจาก “สื่อหลัก” ที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียง ประจำชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดี หรือซีดีมัลติมิเดียประจำชุดวิชา (บางชุดวิชา) และวัสดุการศึกษาอื่นๆ

  • ศึกษาจาก “สื่อเสริม” รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถรับฟัง รับชมรายการได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.stou.ac.th คลิกที่ STOU Online

  • เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำจังหวัดทั่วประเทศ

  • ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอื่นๆ ณ มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด

  • ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University.