โครงการพิเศษ

หลักสูตร รป.บ.

 

การจัดการความรู้ [KM]

 


งานวิจัย วารสาร บทความ

 


แหล่งเรียนรู้

นิทรรศการออนไลน์

 

 


 

โครงการกิตติเมธี

ความเป็นมาของกิตติเมธี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดให้มีกิตติเมธี ในปี พ.ศ. 2528 เพี่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้า และสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่างๆ ด้วยการเชิญผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นเลิศ หรือเป็นเอตทัคคะในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ปลอดจากภาระงานประจำ ทั้งจากภาครัฐบาลและ ภาคเอกชน ให้มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกิตติเมธี มีวาระ 2 ปี เพื่อ ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และได้รับเงินอุดหนุน จากกองทุนกิตติเมธีซึ่งมีขึ้นเพื่อสนับสนุน กิตติเมธีโดยเฉพาะ

การดำเนินงานตามโครงการกิตติเมธีนอกจากจะช่วยส่งเสริมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถใน การสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าให้ปรากฏแล้ว ยังช่วยพัฒนางานด้านวิชาการ และการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่การสร้างความก้าวหน้าให้แก่วงวิชาการของประเทศไทยโดยรวม อีกด้วย

ดูข้อมูลที่นี่...