หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor
 
แผนพัฒนา มสธ. และการประกันคุณภาพ
 
ตัวชี้วัดด้านสารสนเทศ
 
การจัดการความรู้ มสธ.
 
รวมสื่อการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มสธ.
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
 

สำหรับนักศึกษา มสธ.

 
 
สมัคร sms

 

 

 
ข้อมูลการเรียนการสอน/ฝึกอบรม

ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี
ระบบสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลโครงการสัมฤทธิบัตร
ฝึกอบรม

 
อ่านเพิ่มเติม  
 
อ่านเพิ่มเติม  
 
 
อ่านเพิ่มเติม  
นิทรรศการออนไลน์
หลักสูตร รป.บ.
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ระบบบริการสารสนเทศ มสธ.
 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลุคลากร มสธ.
กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย


 

Last updated : 26-Apr-2012 4:13 PM
© 2002-2012 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
Comments & Suggestions:webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง