เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะ การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น ณ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด (วันที่จัด 9/22/2558)

โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ หลักการและเหตุผล บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาบุคลากร จนสามารถสร้าง Best Practice และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมของบริษัท บุคลากรมีทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงจะจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ค่านิยมองค์กร กลวิธีการทำงาน และประสบการณ์ในการสร้างทีมงาน ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการปรับกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการสร้างทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) ให้กับบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก และนำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน


การแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) (วันที่จัด 9/14/2558)

แลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป


จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ:การสร้างค่านิยมองค์กร (วันที่จัด 5/28/2557)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557


ประชุมเพื่อตัดสินผลการประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วันที่จัด 5/24/2557)

ประชุมเพื่อตัดสินผลการประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 เวลา 09.00 น. เป็นตันไป


ประชุมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (วันที่จัด 5/20/2557)

ประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 8228 อารคารบริภัณฑ์ เวลา 13.30 น.


แจ้งเปลี่ยนวันจัด KM DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วันที่จัด 4/29/2557)

แจ้งเปลี่ยนวัน KM DAY จากเดิม วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์


รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมของหน่วยงาน (วันที่จัด 8/17/1958)

เรื่องที่ 1 การประกวดนวัตกรรม ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ. 2559 เรื่องที่ 2 แลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อม : การสร้างนวัตกรรม เรื่องที่ 3 แลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อม : การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องที่ 4 แนวทางสร้างทีมงานเพื่อมุ่งสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมของหน่วยงาน