เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะ การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น ณ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด (วันที่จัด  9/22/2558)

โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ หลักการและเหตุผล บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาบุคลากร จนสามารถสร้าง Best Practice และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมของบริษัท บุคลากรมีทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงจะจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ค่านิยมองค์กร กลวิธีการทำงาน และประสบการณ์ในการสร้างทีมงาน ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการปรับกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการสร้างทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) ให้กับบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก และนำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน