เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสนับสนุน เรื่อง การจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนางานที่ส่งผ่านสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : คู่มือการทำงาน (วันที่จัด  8/22/2019)

จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2614-2614/1 อาคารบริหารส่วนต่อเติม ชั้น 6