เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

 
 

                                        วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นนำของโลกที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลโดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและยึดหลักการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและให้บริการที่คุณภาพ

 

                                         วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (VISSION)

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เป็นต้นแบบของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ

มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (STOU KM Best Practices)

 

                                       พันธกิจ (MISSION)

  1. สร้างระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของ มสธ.ที่

  2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบและกระบวนการ

      ทำงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 3. พัฒนาฐานความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย