เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

 
 

ทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (VISSION)

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เป็นต้นแบบของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ

มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (STOU KM Best Practices)

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. สร้างระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของ มสธ.ที่ยั่งยืน

  2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบและกระบวนการ

      ทำงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 3. พัฒนาฐานความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย