เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.
ชั้น 5 อาคารวิชาการ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร 02-5047040
โทรสาร 02-5033631
email: qaoffice@stou.ac.th