เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ข่าวสารการจัดการความรู้

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ (Serive innovation Workshop)

8/19/2019อ่าน 122  

 

 ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ (Service Innovation Workshop) ในวันที่ 15 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2614 อาคารวิชาการ 1 และ ห้องประชุม 1608 อาคารยริหาร ชั้น 6 (ส่วนต่อเติม)

 
ย้อนกลับ