เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้

 

ที่มาของการจัดการความรู้

11/10/2014อ่าน 1327  

 

ที่มาของการจัดการความรู้

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2549

มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานที่ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับสิ่งจูงใจตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ

มิติ

ประเด็นการประเมิน

50

1. ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

- ผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์

10

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ

- คุณภาพการให้บริการ 
- การป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบ

10

3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

- การลดค่าใช้จ่าย
- การลดระยะเวลาการให้บริการ

30

4. ด้านการพัฒนาองค์กร

- การบริหารความรู้ในองค์กร
- การจัดการสารสนเทศ 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความหมาย ของคำว่า "ความรู้ "
ความรู้ คือ สิ่งที่สะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ 
และทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา

ความรู้ ในรูปปิรามิด….มุมมองของ Dave Snowden

ระดับความรู้
1. ความรู้เฉพาะคน Individual Knowledge

2.    ความรู้องค์กร Organizational Knowledge

3.       ความรู้ที่เป็นระบบ Structural Knowledge

ประเภทของความรู้

            Tacit Knowledge   ความรู้ในตัวคน  เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ พรสวรรค์ต่างๆ ซึ่งสื่อสารหรือถ่ายทอดในรูป
ตัวเลข  สูตร  หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก  ความรู้นี้พัฒนาแบ่งปันกันได้  เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

                 Explicit Knowledge     ความรู้เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวม และถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ ได้  เช่น  หนังสือ  คู่มือ   เอกสาร
รายงานต่างๆ ทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย           

                 ความรู้ประเภท Tacit และประเภท Explicit  มีอัตราส่วนเป็น 80 : 20  สามารถเปลี่ยนสถานะได้ตลอดเวลา

กระบวนการทำให้เกิดความรู้ใหม่ Knowledge Spiral หรือ SECI Model

เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้ มี 4 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1  Socialization 
                     การแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge
                     TK     TK    ถ่ายทอดจากคนสู่คน

รูปแบบที่ 2  Externalization 
                     นำความรู้ที่มีมาเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร
                     TK     EK     

รูปแบบที่ 3  Combination
                      รวบรวม Explicit มาสร้างเป็น Explicit ใหม่ 
                      EK     EK                      

รูปแบบที่ 4  Internalization 
                     นำความรู้จาก Explicit มาปฏิบัติ 
                      EK      TK

คิดค้นโดย Ikujiro Nonaka และ Takeuchi

นิยามของการจัดการความรู้ : ข้อเสนอแนะสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การจัดการความรู้ (KM)
คือ การจัดการในเรื่องที่สำคัญ จำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้มิติกระบวนการความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่แล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

 
ย้อนกลับ