เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

 
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 2557
กับ
การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

บูรณาการ KM เข้ากับระบบการทำงานของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ :

  1.1 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด
 1.1-1 จำนวนเรื่องที่ประสบผลสำเร็จ
ในการนำ KM มาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ/กระบวนการทำงาน
ของหน่วยงาน

กลยุทธ์ :

 1.1-1 (1) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มี
แผนปรับปรุง/พัฒนาระบบและกระบวน
การทำงานที่ชัดเจน
1.1-1 (2) จัดทำ Resource Supporting
ที่สอดรับกับแผนการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
1.1-1 (3) จัดทำ KM Cross-Functional Team

แผนงาน / โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ มสธ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ :

 6.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ มสธ. ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน (HRD)

ตัวชี้วัด

 6.2-2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.

กลยุทธ์ :

 6.2.5 พัฒนา Central KM Web เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรของ มสธ.

แผนงาน / โครงการ

33-8 การพัฒนา STOU KM Web

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ :

  2.1 เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้ง ภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรม การทำงานในมหาวิทยาลัยตัวชี้วัด
 2.1-1 จำนวนเครือข่ายภายในและภายนอก
 2.1-2 จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้
 2.1-3 จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้

กลยุทธ์ :

  2.1-1 (1) สร้าง Change Agent ที่ไปเรียนรู้กับหน่วยงานต้นแบบ
 2.1-1 (2) จัดหา KM Partner ที่ประสบผลสำเร็จเข้ามาเป็นเครือข่าย KM ของ มสธ.
 2.1-1 (3) ศึกษาดูงานในเรื่องที่ต้องการนำ ความรู้มาเปลี่ยนแปลงองค์กร

 2.1-2 (1) จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
 2.1-2 (2) ส่งเสริม / สนับสนุนให้มีแผนการ จัดกิจกรรม KM ที่ชัดเจนและจัดอย่างต่อเนื่อง

 2.1-3 (1) จัดทำ KM Inventory และส่งเสริมให้ Talent People มาถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้

   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

พัฒนาฐานความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ :

3.1 เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

 3.1-1 จำนวนฐานความรู้ KM
 3.1-2 การมี KM web
 3.1-3 จำนวนบุคลากรที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลยุทธ์ :

  3.1-1 (1) จัดเจ้าภาพที่รับผิดชอบใน การพัฒนาฐานความรู้ (content, multimedia, case study, web board )
 3.1-2 (1) พัฒนา KM Web ให้ทันสมัย
และน่าสนใจต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ
 3.1-3 (1) จัดกิจกรรม KM อย่างต่อเนื่อง
เช่น การประกวดแข่งขัน KM ระหว่างหน่วยงาน

แผนงาน / โครงการ

 


 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ที่ :

4.1 เพื่อสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จของวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

4.1-1 จำนวนกรณีศึกษาที่ประสบ ผลสำเร็จในการนำ KM มาใช้ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาหน่วยงาน
4.1-2 จำนวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก กระบวนการ KM
4.1-3 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อ KM ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ :

4.1-1(1) สร้าง Change Agent Team ภายในและระหว่างหน่วยงาน
4.1-2(1) จัดให้มีช่องทางของการเสนอแนะ Innovative Idea ให้กับมหาวิทยา ลัย และนำไปเชื่อมโยงกับระบบจูงใจ
4.1-3(1) ประเมินตนเอง กำหนด OFI และนำมาปรับปรุงอยู่เสมอ

แผนงาน / โครงการ

   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ :

  5.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ความรู้ของมหาวิทยาลัยให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด

  5.1.1 ระดับคะแนนของการจัดการ ความรู้ตามมาตรฐาน PMQA

กลยุทธ์ :

  5.1-1(1) วางระบบ KM ของหน่วยงาน
บนกรอบของ PMQA

แผนงาน / โครงการ