ผู้สมัครที่ไม่มีความพร้อม หรือ ไม่สะดวกสมัครทางออนไลน์

สามารถ สมัครทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • 1.ศึกษา ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
  • 2. Download ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
  • 3. ศึกษาวิธีการสมัครเรียน ในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
  • 4. นำใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมอัตราค่าใช้จ่าย ชำระเงินค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน ได้ที่
  • - ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือจุดบริการรับชำ ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
    - ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ด้วยบริการ Pay at Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
  • 5. นำเอกสารการสมัครเข้าศึกษา และใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) บรรจุลงในซอง ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองดังนี้

  • ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

• สอบถามการสมัครเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788

• โทรสาร 0-2503-3547

• E-mail : ic.proffice@stou.ac.th