ข่าวกิจกรรม


มสธ. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

มสธ. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม

...

 วันนี้ (5 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร อาคารบริหาร ชั้น1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม เนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 5 ธ.ค. 2564 และยังเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติด้วย
 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.มานิตย์ ได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการครองราชย์ ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นมากกว่า 4,800 โครงการ

...
 ซึ่งได้สร้างคุณภาพชีวิต ยังความผาสุกแก่ราษฎรของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนประเทศชาติบ้านเมือง มีความมั่นคง รุ่งเรือง ถาวร "พระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม มสธ." ทรงเกื้อหนุนปณิธาน กิจการการก่อตั้งมหาวิทยาลัย นับเป็นพลังใจอันทรงคุณค่ายิ่ง ที่จะมุ่งมั่น พัฒนางาน การให้โอกาสทางการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสืบไป เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์อันหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้รับการเกื้อหนุน ส่งเสริม ในกิจการ การเรียน การสอน การศึกษาของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ครั้งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเรื่อยมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อของมหาวิทยาลัย มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกร และสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ให้มหาวิทยาลัยได้นำมาออกแบบเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย และสีประจำมหาวิทยาลัย และได้พระราชทานพระราชวโรกาสหลายครั้ง แก่กิจการการเรียนการสอน การศึกษาของมหาวิทยาลัย เรื่อยมา
...
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในครั้งเมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะผู้บริหารที่นำผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างที่ทำการ มสธ. เข้าเฝ้าฯ โดยมีใจความสำคัญว่า “.....การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและมีความปราถนาที่จะเรียน ศึกษาวิทยาการ วิชาการ ก้าวหน้ากว้างขวางได้ เพราะว่าได้ชื่อว่า คนไทยก็มีความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ขยายความสามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาสก็ไปเรียนในขั้นสูงจะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศ ไม่แพ้คนอื่น อาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน....”


  ซึ่งพระราชดำรัส เปรียบได้ว่า ทรงมีความตั้งใจเกื้อกูล ส่งเสริม กิจการการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีปณิธานการให้โอกาสการศึกษาได้อย่างกว้างขว้าง ทั่วถึง เสมอภาค และเป็นการศึกษาที่ศึกษาได้ตลอดชีวิต พระราชดำรัสตลอดยังพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ และเป็นกำลังใจอันมุ่งมั่นและแน่วแน่แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายองค์กร บัณฑิตศิษย์เก่า และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่จะทำงานด้านการศึกษาให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป