ข่าวกิจกรรม


มสธ. ร่วมผนึกพลังกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สืบสานรักษา สร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติ นำพาสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ที่ มรภ.ลำปาง
“ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

...

 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” โดยพิธีเปิดมีขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย มีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ รศ.ดร.พาสิทธ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้เปิดงาน ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 60 สถาบันเข้าร่วมงาน ในงานมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายกิจกรรม อาทิ นิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค โดยเฉพาะการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามและมีคุณค่าจาก 4 ภาค และการแสดงจากแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเข้าร่วมงานกว่า 60 ชุด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแสดงชุด “วิถีคนเมือง” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยล้านนา ซึ่งฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง ได้จัดหานักแสดงซึ่งหลายคนเป็นนักศึกษา ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จันทนา วงษ์คำ จากโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นผู้ฝึกสอน

...

 งานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เป็นงานที่สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน เนื่องด้วยศิลปวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศ บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เปรียบได้ว่าถ้าความเจริญบนผืนแผ่นดินเป็นเหมือนร่างกาย ศิลปวัฒนธรรมก็คือจิตวิญญาณของแผ่นดิน สมควรอย่างยิ่งที่ต้องร่วมสืบสาน รักษา และทำนุบำรุงคงไว้คู่กับความเป็นชาติสืบไป นอกจากนี้การศึกษา การทำงานหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมยังเป็นการส่งเสริม ให้ความรู้ เกิดทักษะความสามารถ และคุณธรรมความดีอีกหลากหลายด้าน อันเป็นประโยชน์ในกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ภายในรั้วของแต่ละมหาวิทยาลัย ปัจจุบันการส่งเสริมศิลปธรรมยังเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องด้วยศิลปวัฒธรรมในหลากหลายด้าน หลายแขนง นำไปสู่การต่อยอดในภาคของเศรษฐกิจ หรือรายได้ต่างๆของคนในชุมชน
...

 อย่างในส่วนของงานครั้งนี้ ถึงแม้จะจัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่การจัดการงานที่เน้นรูปแบบออนไลน์ผสมผสานการเผชิญหน้าของผู้ร่วมงาน โดยอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ได้ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆของจังหวัดลำปาง อาทิ ที่พักมีการจองเต็มในหลายแห่ง ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก สถานที่ท่องเที่ยว มีการจับจ่ายใช้สอยจากผู้มาร่วมงาน