ข่าวกิจกรรม


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

...

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ นำโดยประธานสาขาฯ และเลขา พาทีมงานเข้ามาแสดงความยินดี กับ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะ ในฐานะที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
 ในการนี้ ท่านประธานได้หารือความร่วมมือต่อเนื่องของ มสธ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยทางประธานสภาฯ ได้กล่าวว่า พันธกิจของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศนั้นต้องอาศัยภาคการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

 โดยทางประธานสาขาฯ ได้กล่าวเสริมถึงความเชื่อมโยงของภาคการศึกษาและกลุ่มอุตสาหกรรมว่า วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้พัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฯ และพร้อมจะตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลซึ่งมีการจัดระบบการเรียนรู้โดยนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดระบบการเรียนรู้ทางไกล ซึ่งพร้อมผลิตสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับ
 ทั้งนี้ ท่านประธานสาขาฯ ได้เรียนเชิญผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมฯ เข้ามาเยี่ยมชม ระบบการจัดการเรียนรู้ ห้องผลิครายการ ฯลฯ ของ มสธ ต่อไป
...