ข่าวกิจกรรม


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

...

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
 โดยผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออก พร้อมขอรับบัตรประจำตัวฝึกซ้อม โดยบัณฑิตจะได้รับบัตรประจำตัวฝึกซ้อมสีเหลือง มหาบัณฑิตจะได้รับบัตรประจำตัวฝึกซ้อมสีฟ้า และดุษฎีบัณฑิตจะได้รับบัตรประจำตัวฝึกซ้อมสีชมพู ซึ่งผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจะต้องเตรียมรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปที่ถ่ายในคราวเดียวกัน เพื่อติดลงในบัตรประจำตัวฝึกซ้อมดังกล่าว ตลอดการฝึกซ้อม

...

 มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นสำคัญ โดยยึดแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องแสดงหลังฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมจุดล้างมือและมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ รวมถึงกำชับการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในระหว่างการฝึกซ้อม อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้ทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการฝึกซ้อม
 

...

 ในช่วงการฝึกซ้อมย่อยของวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม 2565 มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารายงานตัวการฝึกซ้อมกว่า 1,070 ราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
 

...

 เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมย่อยตามส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ซึ่งมีผู้้เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยกว่า 2,200 ราย รวมบัณฑิตที่มาเข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่วนกลาง และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ทั้งสิ้น 3,270 ราย ซึ่งการฝึกซ้อมย่อยยังคงเหลืออีก 1 วัน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกซ้อมยังคงสามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมได้ก่อนเวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
 

...

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565
  มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านและผู้ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต นำรถไปจอดบริเวณลานจอดรถของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด​ มหาชน​ ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามอาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานี ซึ่งให้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย​ มีระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 500 เมตร และทางมหาวิทยาลัยมีรถบริการรถรับ-ส่ง มายังมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


 
...
...
...