ข่าวกิจกรรม


มสธ.ร่วมกับสภาทนายความ บูรณาการเตรียมหลักสูตรเกี่ยวกับ "การจัดการงานด้านกฏหมาย"

...

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
 ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และนายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือดังกล่าวเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เตรียมการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการงานด้านกฏหมาย ซึ่งหน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรที่สภาทนายความรับรองจะสามารถเก็บสะสมเพื่อใช้ในหลักสูตรการศึกษากับ มสธ.ได้ บันทึกความร่วมมือยังเอื้อประโยชน์ในด้านการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และงานวิจัย งานวิชาการ ร่วมกัน
...
...
...